Personalo administravimo skyriaus Šiaulių apygardos poskyrio vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 85490
Skelbimo data: 2023-01-23
Skelbimas galioja iki: 2023-02-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Personalo administravimo skyriaus Šiaulių apygardos poskyrio vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,506.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: https://policija.lrv.lt/
Atlyginimo koeficientas priklauso nuo profesinio darbo patirties (8,10- iki 2 metų patirtis;
8,20 - nuo 2 iki 5 m. patirtis;
8,40 - nuo 5 iki 10 m. patirtis;
8,90 - virš 10 m. patirtis).
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalja Prusakova
natalja.prusakova@policija.lt, 8 700 57942
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2022 m.rugsėjo14d. įsakymu Nr. 5-V-883

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYBOS

PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS ŠIAULIŲ APYGARDOS POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(funkcijos kodas – 33136)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Žmogiškųjų išteklių valdybos (toliau – Valdyba) Personalo administravimo skyriaus (toliau − Skyrius) Šiaulių apygardos poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – dalyvauti įgyvendinant policijosįstaigų personaloadministravimą.

4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs suLietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitaisteisės aktais, reglamentuojančiaisvalstybės ir vidaus tarnybą, policijos veiklą, viešąjį administravimą;

5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo ir duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia ir teikia informaciją kuruojamų policijos įstaigų ir padalinių vadovams personalo administravimo klausimais;

6.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktus ir kitus dokumentus,susijusius su policijos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) tarnybos eiga;

6.3. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja atrankas, konkursus į laisvas darbuotojų pareigas;

6.4. pagal kompetenciją įgyvendina darbuotojųveiklos vertinimo procedūras;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja visų rūšių atostogų suteikimo darbuotojams procedūrose;

6.6. pagal kompetenciją dalyvauja pareigybių aprašymų tvirtinimo ir keitimoprocedūrose;

6.7. išduoda siuntimus atliktispecializuotąją medicininę ekspertizę;

6.8. nustatyta tvarka teikia reikiamus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV), rengia ir teikia reikiamus dokumentus VSDFV pensijai skirti;

6.9. tvarko darbuotojų tarnybos ir asmens bylas, perduoda jasį Valdybos dokumentų saugyklą;

6.10. organizuoja darbuotojo atsiskaitymą su policijos įstaiga;

6.11. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda,keičia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimus; tvarkoišduotų pažymėjimų apskaitą;

6.12. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina asmens duomenis ir ypatingus asmens duomenis;

6.13. pavaduoja kitus Poskyrio darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, kai jie laikinai negali eiti pareigų;

6.14. vykdo kitus Valdybos, Skyriaus ir Poskyrio vadovųnenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Valdybos, Skyriaus ir Poskyrioveiklos tikslų įgyvendinimu.

____________________________

Susipažinau

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________

(data)

901568 2022-09-12

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.