Personalo administravimo skyriaus Panevėžio apygardos poskyrio vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 85489
Skelbimo data: 2023-01-23
Skelbimas galioja iki: 2023-02-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Personalo administravimo skyriaus Panevėžio apygardos poskyrio vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,506.60
Darbo vieta (miestas): Panevėžys
Informacija apie įstaigą: https://policija.lrv.lt/
Atlyginimo koeficientas priklauso nuo profesinio darbo patirties (8,10- iki 2 metų patirtis;
8,20 - nuo 2 iki 5 m. patirtis;
8,40 - nuo 5 iki 10 m. patirtis;
8,90 - virš 10 m. patirtis).
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalja Prusakova
natalja.prusakova@policija.lt, 8 700 57942
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2022 m. rugsėjo14d. įsakymu Nr. 5-V-883

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYBOS

PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PANEVĖŽIO APYGARDOS POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(funkcijos kodas – 37946)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Žmogiškųjų išteklių valdybos (toliau – Valdyba) Personalo administravimo skyriaus (toliau − Skyrius) Panevėžio apygardos poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – dalyvauti įgyvendinant policijosįstaigų personaloadministravimą.

4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas tiesiogiai pavaldus Poskyriovedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJIREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs suLietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitaisteisės aktais, reglamentuojančiaisvalstybės ir vidaus tarnybą, policijos veiklą, viešąjį administravimą;

5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo ir duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal padalinio kompetenciją policijos įstaigoje įgyvendina valstybės ir žinybinius teisės aktus veiklos organizavimo ir personalo administravimo klausimais;

6.2.vykdo policijos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemones;

6.3.pagal kompetenciją rengia teisės aktus ir kitus dokumentus,susijusius su policijos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai)tarnybos eiga;

6.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuojaatrankas, konkursusį laisvas darbuotojųpareigas;

6.5. pagal kompetenciją įgyvendina darbuotojųveiklos vertinimo procedūras;

6.5. vykdodarbuotojų apdovanojimo ir skatinimo procedūras;

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda policijos pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus, atnaujina sertifikatus;tvarkoišduotų pažymėjimų ir policijos pareigūnų ženklų apskaitą;

6.7. dalyvauja organizuojant, vykdant, analizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procesą ir tarnybinius mokymus;

6.8. teikia konsultacijas irmetodinę pagalbą personalo administravimoklausimais policijos ir kitų įstaigų darbuotojams;

6.9. organizuoja dokumentų,kuriuos turi pasirašytiįstaigos vadovasar (ir) darbuotojas, įteikimą;

6.10. pagal poreikį registruoja policijos pareigūnus profilaktiniams sveikatos patikrinimams ir koordinuoja profilaktinių patikrinimų organizavimą;

6.11. vykdo leidimų dirbti kitą darbą darbuotojams išdavimo (neišdavimo) procedūras;

6.12. pagal kompetenciją vykdo praktikos ir stažuotės organizavimo procedūras;

6.13. pagal kompetenciją organizuoja policijos pareigūnų priesaikos priėmimoceremoniją ir priesaikos lapo pasirašymą;

6.14. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina asmens duomenis ir ypatingus asmens duomenis;

6.15. pavaduoja kitus Poskyrio darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, kai jie laikinai negali eiti pareigų;

6.16. vykdo kitus Valdybos, Skyriaus ir Poskyrio vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Valdybos, Skyriaus ir Poskyrio veiklos tikslų įgyvendinimu.

_____________________________

Susipažinau

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

____________________________

(data)

901568 2022-09-12

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.