Pensijų skyriaus Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas-4,80)

Skelbimo nr.: 8574
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius
Pareigos: Pensijų skyriaus Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas-4,80)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus
2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1.V-48


PENSIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pensijų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) projektus, rengti sprendimų projektus dėl socialinio draudimo pensijų, šalpos išmokų ir valstybinių pensijų (toliau – pensijos) ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacija) mokėjimo projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – dokumentų pateiktų/gautų įrodyti iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo bei dokumentų projektų rengimo bei dokumentų dėl pensijų ir kompensacijų mokėjimo vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo bei sprendimų projektų rengimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų apsauga, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą bei Registro tvarkymą.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Įvertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, dokumentus įrodančius mokslinio darbo stažą (reikalingus mokslininkų pensijai skirti) (toliau – dokumentai) ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.
5.2. Įvertina pensijoms ir kompensacijoms mokėti pateiktus dokumentus ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.
5.3. Informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus.
5.4. Suformuoja duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylas (toliau – Kaupiamų duomenų byla), daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus ir teikia juos tikrinimui.
5.5. Įvertina gautus dokumentus, duomenis iš Registro ir kitų registrų ir, jei jie įtakoja pensijos ir/ar kompensacijos mokėjimą/mokėjimo nutraukimą, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.
5.6. Rengia sprendimų projektus dėl išmokų skyrimo, mirusį pensininką laidojusiems asmenims, ir išmokų išmokėjimo asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimus.
5.7. Įvertina dokumentus ir apskaičiuoja pensijų ir kompensacijų nepriemokas/permokas, rengia sprendimų dėl nepriemokų ar permokų susidarymo projektus ir teikia tikrinimui.
5.8. Rengia sprendimų dėl išskaitymų iš pensijų ir/ar kompensacijų projektus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – Kauno skyrius) sprendimais dėl permokų nustatymo.
5.9. Pagal pagalbines ataskaitas ir korektūrų sąrašus Išmokų taikomojoje sistemoje koreguoja duomenų neatitikimus, rengia sprendimų projektus dėl pensijos ir/ar kompensacijos mokėjimo nutraukimo/sustabdymo/atnaujinimo ir teikia juos tikrinimui.
5.10. Informuoja asmenį apie pensijos ir/ar kompensacijos skyrimo termino pasibaigimą.
5.11. Rengia raštų projektus draudėjams bei archyvinėms įstaigoms išduoti dokumentus, reikalingus duomenims į Registrą įrašyti, dokumentus reikalingus pensijai ir/ar kompensacijai mokėti, teikia juos tikrinimui.
5.12. Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus.
5.13. Paima neužbaigtas Kaupiamų duomenų bylas, pensijų ir kompensacijų bylas ir jas padeda/grąžina į neužbaigtų bylų saugyklą.
5.14. Dalyvauja Kaupiamų duomenų bylų, pensijų ir kompensacijų bylų inventorizacijos vykdyme.
5.15. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo.
5.16. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, Kauno skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus.
5.17. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.18. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau
____________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)
_________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Administruoja: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 6828, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 37) 395 258
El. paštas: egle.sakalauskiene@sodra.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.