Pensijų skyriaus vyresnysis specialistas (PA koeficientas 4,80) (darbo vieta-Šakiuose) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41573
Skelbimo data: 2019-06-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius
Pareigos: Pensijų skyriaus vyresnysis specialistas (PA koeficientas 4,80) (darbo vieta-Šakiuose) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

B 7 2011-09-21

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriaus

2015 m. rugpjūčio 28 d. sakymu Nr. VE-91

PENSIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus nustatant asmens teisę į valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensaciją, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (toliau – kompensacija), įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti sprendimų dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų, skyrimo/neskyrimo, valstybinių socialinio draudimo pensijų (toliau – socialinio draudimo pensija), valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo projektus, apskaičiuoti sukauptą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau – stažas) bei prognozuojamos pensijos dydį.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnaujas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – dokumentų dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo ir socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo bei sprendimų projektų rengimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą bei Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) tvarkymą.

4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Įvertina valstybinėms pensijoms ir/ar kompensacijoms skirti, socialinio draudimo pensijoms, valstybinėms pensijoms ir kompensacijoms mokėti pateiktus dokumentus ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.

5.2. Suformuoja valstybinių pensijų ir kompensacijų bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia sprendimų skirti (neskirti) valstybinę pensiją ar/ir kompensaciją, projektus ir teikia juos tikrinimui.

5.3. Įvertina gautus dokumentus, duomenis iš Registro ir kitų registrų, ir jei jie įtakoja valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos skyrimą, socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos mokėjimą/mokėjimo nutraukimą, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.

5.4. Tikrina, ar mokėjimo duomenys korektūrų sąrašuose sutampa su bylų ir Išmokų taikomosios sistemos duomenimis, esant reikalui, koreguoja duomenų neatitikimus ir teikia juos tikrinimui.

5.5. Įvertina dokumentus ir apskaičiuoja socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų nepriemokas/permokas, rengia sprendimų dėl nepriemokų ar permokų susidarymo projektus ir teikia tikrinimui.

5.6. Rengia sprendimų dėl išskaitymų iš socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų projektus, remiantis Marijampolės skyriaus direktoriaus sprendimais dėl permokų nustatymo.

5.7. Informuoja asmenį apie socialinio draudimo, valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos skyrimą, socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų skyrimo termino pasibaigimą.

5.8. Apskaičiuoja stažą ir asmens pageidavimu prognozuojamos pensijos dydį.

5.9. Rengia raštų projektus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išduoti dokumentus, reikalingus valstybinei pensijai ir/ar kompensacijai skirti.

5.10. Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus.

5.11. Dalyvauja pensijų ir kompensacijų bylų inventorizacijos vykdyme.

5.12. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo.

5.13. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

5.14. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

____________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________________

(Data)

_________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM RISS vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.