Pavaduotojas muziejininkystei

Skelbimo nr.: 60511
Skelbimo data: 2019-09-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Maironio lietuvių literatūros muziejus
Pareigos: Pavaduotojas muziejininkystei
Pareigybės aprašymas:

PAVADUOTOJO MUZIEJININKYSTEI PAREIGYBĖ

Maironio lietuvių literatūros muziejaus (toliau – MLLM) pavaduotojas muziejininkystei – pareigybės lygis A1, kodas 112053.

Pavaduotojas muziejininkystei yra asmuo, atsakingas už Maironio lietuvių literatūros muziejaus pagrindinę muziejinę veiklą.

Pavaduotoją muziejininkystei skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį muziejaus direktorius.

Pavaduotojas muziejininkystei pavaldus muziejaus direktoriui, vykdo jo įsakymus. Reikalui esant, gali vaduoti muziejaus direktorių Kultūros ministro įsakymu.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAVADUOTOJUI MUZIEJININKYSTEI

1. Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų išsimokslinimą (magistro laipsnį), ne mažiau 3-jų metų muziejinio vadybinio darbo patirtį.

2. Mokėti ne mažiau, kaip vieną ES užsienio kalbą B1 lygiu.

3. Gerai dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis, interneto naršykle.

4. Išmanyti bendrą kultūros politiką.

5. Mokėti bendrauti su žmonėmis, būti reiklus, komunikabilus, turėti loginį orientuotą mąstymą.

6. Nuolat gilinti profesines žinias, kelti kvalifikaciją, vykti į stažuotes ir atsiskaityti kvalifikacijos kėlimo seminare.

7. Pavaduotojas muziejininkystei privalo žinoti darbo organizavimo pagrindus.

8. Pavaduotojas muziejininkystei privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais muziejų sistemą, LR muziejų įstatymu, LR darbo kodeksu, ICOM’o rekomendacijomis, Tarptautinės muziejų tarybos profesinės etikos kodeksu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Viešųjų pirkimų įstatymu, MLLM nuostatais, MLLM viešųjų pirkimų taisyklėmis, MLLM darbo vidaus tvarkos taisyklėmis, MLLM darbo saugos instrukcijomis, pareigybių aprašymu, visais direktoriaus įsakymais.

PAVADUOTOJO MUZIEJININKYSTEI pareigos

1. Organizuoti, formuoti ir koordinuoti pagrindinę muziejinės veiklą, suvokiant ją bendrame LR kultūros kontekste bei muziejų sistemoje.

2. Išmanyti ir aiškinti muziejaus darbuotojams valstybinę kultūros politiką.

3. Telkti darbuotojus valstybinės kultūros politikos įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių įstaigos muziejinės veiklos programų vykdymui, vadovaujantis metiniais ir strateginiais MLLM veiklos planais.

4. Dalyvauti Kultūros pavedo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinime.

5. Inicijuoti ilgalaikių ir trumpalaikių muziejaus muziejinės veiklos programų rengimą, organizuoti jų vykdymą.

6. Rengti įvairius dokumentus: pareigines instrukcijas, metodines nuorodas, strateginius muziejinės veiklos planus, parodų, kvalifikacijos kėlimo, darbuotojų veiklos vertinimo planus ir kt.

7. Parengti įvairią muziejinio darbo metodiką ir koordinuoti jos pritaikymą.

8. Vertinti, analizuoti, stebėti, koreguoti, gerinti darbuotojų praktinę veiklą.

9. Atlikti nuveiktų darbų analizę pasibaigus metams, lyginti su planais, parengti statistinių ir dalykinių duomenų ataskaitą, aptarti ir pristatyti muziejaus darbuotojams.

10. Parengti, direktoriui reikalaujant, vieno mėnesio, 3, 6, 9 mėnesių ar atskiros veiklos srities muziejinio darbo analizes.

11. Atsakyti už muziejinės veiklos rezultatų vykdymą ir kokybę, už veiklos planavimo darbų tikslingumą.

12. Atsakyti už ekspozicijų bei parodų tikslingą, kokybišką, savalaikį įrengimą, už šių darbų etapus (koncepcijos, planai, konspektai ir t.t.).

13. Dirbti Rinkinių komisijoje, kartu su direktoriaus pavaduotoju – vyr. fondų saugotoju koordinuoti kolekcijų formavimą, eksponatų kaupimą, tikslingumą, kryptis.

14. Koordinuoti rinkinių tyrinėjimą.

15. Aptarti su skyrių, padalinių darbuotojais ir paruošti tvirtinti direktoriui ar svarstyti Muziejaus tarybai įvairius muziejinio darbo planus bei koncepcijas: parodų, ekspozicijų, paskaitų, leidinių, ekspedicijų ir kt.

16. Formuoti muziejaus ryšius su visuomene, organizuoti ir vesti renginius, literatūros vakarus, konferencijas.

17. Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

18. Konsultuoti visų skyrių bei padalinių vedėjus ir kitus darbuotojus visais muziejinio darbo klausimais.

19. Atsakyti už naujų darbuotojų (skyrių, padalinių vedėjų, muziejininkų, ekskursijų vadovų) kvalifikuotą paruošimą.

20. Konsultuoti kitų profilinių muziejų darbuotojus, literatūros tyrinėtojus bei kitus asmenis muziejaus specifikos ribose.

21. Dalyvauti muziejaus direktoriaus įsakymu sudaromų darbo grupių, komisijųveikloje. Gali joms vadovauti.

22. Rašyti veiklos ataskaitas (3, 6, 9 mėnesių ir metines) pagal LR kultūros ministerijos nustatytą formą ir muziejaus direktoriaus reikalavimus.

23. Teikti pasiūlymus įvairiems projektams, gali jiems vadovauti.

24. Rengti projektus papildomam finansavimui, juos vykdyti.

25. Dalyvauti muziejaus skaitmeninio žurnalo „Literatūrinė Lietuva” leidimo darbe. Aprašyti išanalizuotus rinkinius, literatūros vakarus, ekspozicijas ir kita.

26. Informuoti muziejaus direktorių apie netinkamą darbuotojų elgesį.

27. Rūpintis muziejaus įvaizdžio kūrimu, suderinus su direktoriumi, atstovauti muziejų už muziejaus ribų.

28. Rūpintis muziejaus populiarinimo efektyvumu, reklamos įtaigumu, aukštu lankytojų aptarnavimu, renginių, konferencijų organizavimu ir kokybe.

29. Vykdyti kitus muziejaus direktoriaus pavestus darbus.

PAVADUOTOJO MUZIEJININKYSTEI atsakomybė

1. Pavaduotojas muziejininkystei atsako už:

1.1.profesinės etikos normas;

1.2.patikėtos informacijos konfidencialumą;

1.3.tinkamą, produktyvų darbuotojų darbo laiko naudojimą ir darbo kokybę;

1.4.kolektyvo moralinį klimatą, gerus, darbingus pagrindinio muziejinio personalo tarpusavio santykius;

1.5.muziejaus teigiamo įvaizdžio kūrimą visuomenėje;

1.6.pagrindinio muziejinio personalo pareiginių nuostatų vykdymą;

1.7.bešališkumą, tikslumą, rėmimąsi faktais, sąžiningumą, objektyvumą, vertinant muziejaus veiklą;

1.8.žalą, padarytą muziejui dėl savo kaltės ar neatsargumo.

2. Už savo pareigų netinkamą vykdymą pavaduotojas muziejininkystei atsako muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Rotušės a. 13
Telefonas: 8 37 207477
El. paštas: info@maironiomuziejus.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.