Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 52701
Skelbimo data: 2022-08-08
Skelbimas galioja iki: 2022-08-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,810.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis 1810 Eur (bruto)
Išsamesnė bendra informacija: internetinėje svetainėje https://etikostarnyba.lt/
Apie darbo krūvį, atliekant funkcijas: https://etikostarnyba.lt/atviri-duomenys/
Apie įstaigos veiklos rezultatus: https://etikostarnyba.lt/planavimo-dokumentai/
Apie asmens duomenų apsaugą įstaigoje: https://etikostarnyba.lt/asmens-duomenu-apsauga/
Esame nedidelis, draugiškas ir kūrybingas kolektyvas, siūlome išskirtinę ir dinamišką darbo aplinką, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkose.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. skundų nagrinėjimas ir tyrimai.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. atstovavimas įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, procesinių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
11. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
13. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.
16. Atlieka duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
17. Pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą.
18. Tobulina kvalifikaciją bei skaito pranešimus, esant poreikiui ir anglų kalba, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, tarnybomis ir organizacijomis, taip pat tarptautinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – teisė.
19.3. darbo patirties sritis – teisės srityje;
19.4. darbo patirtis srityje – 2 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
22.2. organizuotumas - 4 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
22.5. komunikacija - 4 lygis.
23. Profesinė kompetencija:
23.1. teisės išmanymas - 4 lygis;
23.2. Skundų nagrinėjimas ir tyrimai - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: +37052718216; +37067286671
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.