Patarėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 8942
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Patarėjas
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. T-25
(Informacinės visuomenės plėtros komiteto
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. T-98 redakcija)INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų sprendimų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vykdyti Informacinės visuomenės plėtros komiteto (toliau - Komitetas) skyriaus funkcijas, susijusias su Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau - VIISP) administravimu ir funkcionalumo plėtra, Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) tvarkymu ir Komiteto informacinių sistemų, kompiuterių tinklų, interneto tinklalapių, duomenų bazių, kompiuterinės bei programinės įrangos, miesto ir vidaus telefono ryšio tinkamo funkcionavimo priežiūra ir apsauga.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybės valdomų informacinių išteklių sąveikumo infrastruktūros efektyvaus naudojimo, VIISP administravimo, funkcionalumo plėtra, TDS tvarkymo ir Komiteto informacinių ir ryšių technologijų nepertraukiamos veiklos užtikrinimo srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį informatikos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktus reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą, elektroninės informacijos saugą;
4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.5. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo šias VIISP tvarkytojo funkcijas:
5.1.1. vykdo VIISP administratoriaus funkcijas;
5.1.2. vykdo VIISP priežiūros bei palaikymo paslaugų įsigijimą ir dalyvauja vykdant šių paslaugų teikimo kontrolę – vertina pateiktas ataskaitas, teikia pastabas ir pasiūlymus bei atlieka kitus susijusius veiksmus;
5.1.3. vykdo VIISP duomenų keitimosi tarp institucijų, asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje, valstybės rinkliavų ar kito atlyginimo už suteiktas viešąsias ir administracines paslaugas apmokėjimo, debesijos paslaugų teikėjo funkcijas;
5.1.4. rengia pasiūlymus ir užduotis VIISP funkcionalumo modifikavimui bei dalyvauja testuojant diegiamus VIISP funkcionalumus;
5.1.5. teikia siūlymus dėl VIISP sistemoje teikiamų paslaugų kiekybinių ir kokybinių rodiklių gerinimo;
5.1.6. atlieka VIISP eksploatavimo, valdymo procesų kokybės vertinimus bei rengia ir teikia rekomendacijas jų tobulinimui;
5.2. vykdo TDS tvarkytojo funkcijas:
5.2.1. atlieka TDS administratoriaus funkcijas nesant atsakingam darbuotojui;
5.2.2. atlieka TDS kūrimo, projektavimo, specifikavimo, diegimo, eksploatavimo, valdymo procesų kokybės vertinimus bei rengia ir teikia rekomendacijas jų tobulinimui;
5.3. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;
5.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;
5.5. teikia siūlymus rekomenduojamiems duomenų teikimo formatams ir standartams, užtikrinantiems valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką ir jų taikymą;
5.6. dalyvauja Komiteto administracijos padaliniams rengiant techninius reikalavimus valstybės informacinių išteklių kūrimui ir konsultuoja Komiteto administracijos padalinius valstybės informacinių išteklių kūrimo klausimais;
5.7. organizuoja Komiteto informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, tarnybinių stočių ir kitos Komiteto techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą, Komitete esamų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiuterių lokalaus tinklo aptarnavimą, miesto ir vidaus telefono ryšį;
5.8. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
5.9. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
5.10. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
5.11. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
5.12. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
5.13. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
5.14. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
5.16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
5.17. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
5.18. pagal skyriaus kompetenciją pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ir vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus;

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________


Susipažinau ir sutinku:
Skyriaus patarėjas

__________________________
(parašas)

_________________________
(vardas ir pavardė)

_________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: 8 5 2196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-01-27
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.