Paskolų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 8961
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinis studijų fondas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Paskolų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio studijų fondo direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-85
(Valstybinio studijų fondo direktoriaus
2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V1-1 redakcija)

PASKOLŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Paskolų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Paskolų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti valstybės lėšomis suteiktų ir Valstybinio studijų fondo administruojamų paskolų, valstybės paskolų bei lėšų, sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus valstybės remiamos paskolos gavėjo teises ir pareigas, išieškojimą teisminiu būdu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – teisės, ir specialiosios veiklos srities funkcijas – paskolų studentams administravimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės krypties išsilavinimą;
4.2 turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir veiklą valstybės ir valstybės remiamų paskolų administravimo srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
4.4. išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą;
4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisminio įsiskolinimų išieškojimo proceso optimizavimo ir tobulinimo, mokėti konsultuoti asmenis teisminio skolų išieškojimo klausimais, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Rengia procesinius dokumentus, susijusius su valstybės lėšomis išduotų ir Fondo administruojamų paskolų bei valstybės paskolų, išieškojimu teismuose;
5.2. Rengia procesinius dokumentus, susijusius su lėšų, Valstybinio studijų fondo sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus valstybės remiamos paskolos gavėjo teises ir pareigas, išieškojimu teismuose;
5.3. kontroliuoja Fondo inicijuotų teisminių procesų, susijusių su valstybės lėšomis išduotų ir Fondo administruojamų paskolų, valstybės paskolų ir lėšų, Valstybinio studijų fondo sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus valstybės remiamos paskolos gavėjo teises ir pareigas, išieškojimu, eigą, skolų priverstinio išieškojimo procesą, pagal kompetenciją atstovauja Fondo interesams teismuose ir kitose institucijose;
5.4. rengia dokumentus, susijusius su vykdomųjų dokumentų perdavimu vykdyti, kontroliuoja pateiktų vykdyti vykdomųjų dokumentų vykdymo proceso eigą, užtikrindamas tinkamą skolų priverstinį išieškojimą;
5.5. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
5.6. rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus;
5.7. dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą, projektus;
5.8. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą;
5.9. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje;
5.11. dalyvauja rengiant sutartis, vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Paskolų skyriaus vedėjui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
Informacija apie įstaigą: Valstybinis studijų fondas - biudžetinė įstaiga, administruojanti valstybės remiamas paskolas, kitą finansinę paramą studentams, įgyvendinanti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-01-27
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.