Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas-4,80, darbo vieta-Kėdainiai) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42648
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius
Pareigos: Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas-4,80, darbo vieta-Kėdainiai) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1.V-246
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus
2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1.V-158
redakcija)

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų (toliau – išmokos) apskaičiavimui, skyrimo ir mokėjimo dokumentų projektų rengimui, gautų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimui bei raštų projektų rengimui Skyriaus kompetencijos klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas –išmokų skyrimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei bei išmokų skyrimą ir mokėjimą, draudimo sumų dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, apskaičiavimą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais, darbingumo lygio (darbingumo netekimo) nustatymą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Apskaičiuoja išmokas norminiuose teisės aktuose nustatytais terminais, rengia sprendimų dėl išmokų skyrimo ar neigiamų sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.
5.2. Rengia sprendimų dėl išmokų perskaičiavimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, pratęsimo, nepriemokų apskaičiavimo ir mokėjimo projektus ir teikia juos tikrinimui.
5.3. Atlieka paskirtų išmokų perskaičiavimą, tikslinamų duomenų suvedimą Skyriaus vedėjui pavedus.
5.4. Aiškinasi neišmokėtų (grįžusių) išmokų priežastis, rengia dokumentus dėl šių sumų pakartotinio pervedimo išmokų gavėjams bei rengia informacinius raštus.
5.5. Tikrina kontrolinių žiniaraščių teisingumą Skyriaus vedėjui pavedus.
5.6. Rengia paklausimų draudėjams, archyvams, kitoms įstaigoms ir organizacijoms projektus išmokų skyrimui reikalingiems trūkstamiems dokumentams gauti, informuoja (raštu, per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS) pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus ir teikia parengtų raštų projektus tikrinti Skyriaus vyriausiajam specialistui.
5.7. Tikrina duomenis apie ligos išmokų skyrimą iš darbdavio lėšų ir suveda šiuos duomenis į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.
5.8. Suveda duomenis iš paštu gautų prašymų išmokoms skirti.
5.9. Teikia medžiagą dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų Skyriaus vyriausiajam specialistui.
5.10. Nagrinėja prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymų projektus.
5.11. Atlieka išmokų gavėjų bylų inventorizaciją.
5.12. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.13. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, Kauno skyriau direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus.
5.14. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.15. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6809
El. paštas: Lina Pranskevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, lina.pranskeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.