Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43466
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. (1.2E) V-267
(pakeista 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. (1.2E) V-292)PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų (toliau – išmokos) skyrimo teisėtumą ir pagrįstumą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – išmokų skyrimo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Turėti darbo patirtį duomenų tvarkymo srityje.
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, asmens duomenų apsaugą, darbo santykius, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais, nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą, Europos Tarybos reglamentų nuostatomis socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu.
4.4. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išmokų skyrimą ir mokėjimą, žalos atlyginimą asmenims, likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės padarinius.
4.5. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.
4.6. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Priima sprendimus dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Tikrina vyresniųjų specialistų parengtų sprendimų projektų dėl išmokų skyrimo ir
perskaičiavimo teisėtumą ir pagrįstumą.
5.3. Rengia sprendimų projektus dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės padarinius skyrimo.
5.4. Analizuoja vyresniųjų specialistų klaidas, padarytas skiriant išmokas ir apibendrintą informaciją apie trūkumus bei siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo teikia Skyriaus vedėjui.
5.5. Suveda duomenis į informacinę sistemą iš paštu gautų prašymų išmokoms ir kompensacijoms skirti.
5.6. Rengia sprendimų projektus ir priima sprendimus skirti ligos išmokas (pagal tiesioginio mokėjimo sąrašą) bei teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl programinės įrangos tobulinimo šioje srityje.
5.7. Kontroliuoja, ar vyresnieji specialistai teisės aktuose nustatytais terminais rengia sprendimų projektus dėl išmokų skyrimo, apibendrintą informaciją apie rezultatus bei siūlymus dėl darbo organizavimo teikia Skyriaus vedėjui.
5.8. Skyriaus vedėjui ar patarėjui pagal veiklos sritį pavedus, organizuoja patikrinimą kontroliniuose žiniaraščiuose esančių duomenų atitikimą duomenims esantiems pirminiuose dokumentuose.
5.9. Skyriaus vedėjui pavedus, rengia sprendimų projektus dėl išmokų permokų nustatymo ir teikia juos Skyriaus patarėjui pagal veiklos sritį.
5.10. Rengia išmokų gavėjų dokumentus, susijusius su atgręžtinio reikalavimo teisės (regreso) realizavimu ir teikia Teisės ir personalo skyriui.
5.11. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais, rengia atsakymų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui.
5.12. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja, tvarko ir saugo bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus archyvą.
5.13. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir įgyvendina veiklos plane numatytas priemones, dalyvauja įgyvendinant rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.14. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar patarėjui pagal veiklos sritį siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.15. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe.
5.16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.