Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43206
Skelbimo data: 2019-12-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V -267
(pakeista 2018-12-31 įsakymu Nr.V-292)

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –nedarbingumo kontrolės - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, reabilitacijos arba farmacijos krypties išsilavinimą (bakalauro arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį).
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, sveikatos draudimą, nedarbo socialinį draudimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, asmens duomenų apsaugą, medicinos praktiką, darbuotojų saugą ir sveikatą, pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu.
4.3. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinių ligų nustatymą, ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimą, nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą bei darbingumo lygio nustatymą, Europos Tarybos reglamentų nuostatas socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje.
4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Atlieka nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo apdraustiesiems ir bedarbiams nustatymo teisingumą.
5.2. Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka ginčija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) priimtus sprendimus, bei NDNT kvietimu dalyvauja NDNT posėdžiuose pakartotinai vertinant ginčijamų asmenų darbingumo lygį; vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau - CDMEK) bei dalyvauja CDMEK posėdžiuose sprendžiant ginčijamų profesinių ligų diagnozių nustatymo pagrįstumą.
5.3. Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudžiamaisiais įvykiais nustatymo klausimais.
5.4. Rengia ir teikia Skyrius vedėjo pavaduotojui pagal veiklos sritį patikrinimo pažymas, išvadas dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo pagrįstumo, dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudžiamaisiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių įvertinimo.
5.5. Rengia ir teikia Skyrius vedėjo pavaduotojui pagal veiklos sritį patikrinimo aktus dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose nepagrįstai išduodant nedarbingumo arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus bei teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros ar išmokų gavėjų.
5.6. Teikia pasiūlymus Skyrius vedėjo pavaduotojui pagal veiklos sritį dėl NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų inicijavimo.
5.7. Nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų prašymus leisti išduoti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus už praeitą laikotarpį (atgaline data) ar pakeisti medicininius dokumentus į nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus ir teikia leidimus (neleidimus) dėl šių pažymėjimų išdavimo.
5.8. Pildo ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais, vadovaudamasis E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų ir kitų struktūrizuotų dokumentų pildymo ir išdavimo tvarka.
5.9. Direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau – Teritoriniam skyriui) asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau – GKK) ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės atvejais, NDNT posėdyje – ginčijant NDNT teritorinių skyrių sprendimus dėl asmenims nustatyto darbingumo lygio ir nagrinėjant NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų rezultatus, Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ginčų komisija) – ginčijant NDNT direktoriaus sprendimus dėl asmenims pakartotinai nustatyto darbingumo lygio, CDMEK posėdžiuose – ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą, nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijoje – tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.
5.10. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie apdraustųjų ir bedarbių laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas bei teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui pagal veiklos sritį.
5.11. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus sutarčių sudarymui su Teritoriniu skyriumi dėl teisės išduoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių vykdymo priežiūrą.
5.12. Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, apdraustuosius ir bedarbius, draudėjus nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimo tvarkos dėl E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų ir kitų struktūrizuotų dokumentų pildymo ir išdavimo klausimais.
5.13. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymus.
5.14. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos ir Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.15. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.16. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe.
5.17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.