Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42357
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Pareigos: Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

biuro direktoriaus

2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3R-31

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – Vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų, susijusių su tarptautinių sutarčių ir Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų įgyvendinimu, vykdymą, atlikti pramoninės nuosavybės objektų paraiškų dokumentų formalias ekspertizes, priimti sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų paraiškų padavimo datos suteikimo, užtikrinti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - pramoninės nuosavybės objektų paraiškų ir kitų su pramoninės nuosavybės objektų teisine apsauga susijusių dokumentų priėmime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

4.3.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines sutartis, ES bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, viešąjį ir mokesčių administravimą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, archyvo tvarkymąbei teisės aktų rengimo taisyklėmis;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų, susijusių su tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų įgyvendinimu, vykdymą;

5.2. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

5.3. priima Europos patentų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Europos patentų tarnybai;

5.4. priima tarptautines patentų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui ir Tarptautinės paieškos tarnybai, kai VPB yra gaunančioji patentų tarnyba;

5.5. atlieka pramoninės nuosavybės objektų paraiškų dokumentų formalias ekspertizes, priima sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų paraiškų padavimo datos, kitų su pramoninės nuosavybės objektų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6. tikrina ar teisingai ir tinkamai sumokėti mokesčiai teisės aktų nustatyta tvarka;

5.7. rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

5.8. teikia Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją pasiūlymus ir duomenis, rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

5.10. bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, ES institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

5.11. vykdo Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijas jam nesant;

5.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5) 219 68 15
El. paštas: Lina Tribandytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, lina.tribandyte@vtd.lt