Panevėžio muzikos mokyklos Įstaigos vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69929
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Panevėžio muzikos mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio muzikos mokykla
Pareigos: Panevėžio muzikos mokyklos Įstaigos vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Panevėžys
Pareigybės aprašymas:

PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šis pareigybės aprašas reglamentuoja Panevėžio muzikos mokyklos (toliau – Mokyklos) direktoriaus pavaduotoj ugdymui (toliau – Pavaduotojas) bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, teises, atsakomybę, pavaldumą.
 3. Pavaduotoją į darbą priima ir atleidžia Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Pareigybės lygis – A2.
 5. Pavaduotojas ugdymui dirba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, mokyklos direktoriaus įsakymais, mokyklos nuostatais, mokyklos Darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 6. Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra Padalinio vadovas (121912).
 7. Pareigybės pavaldumas – Pavaduotojas yra pavadus Mokyklos direktoriui.
 8. Nesant direktoriui Pavaduotojas atlieka Mokyklos direktoriaus funkcijas.
 9. Pavaduotojui pavaldus mokyklos pedagoginis personalas.

 1. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
 2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginį stažą ir ne mažesnę kai 2 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje.
 3. Išmanyti viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius neformalųjį ugdymą, gebėti juos taikyti praktiškai.
 4. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti mokyklos bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, mokyklos direktoriumi.
 6. Turėti puikius darbo kompiuteriu įgūdžius.
 7. Turėti projektų rengimo ir vykdymo patirtį.
 8. Privalomos asmens savybės – iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu, raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
 9. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne mažesniu B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 10. Gebėti dirbti bendradarbiaujant su mokytojais, mokiniais, jų tėvais ir mokyklos darbuotojais.
 11. Domėtis naujomis mokymo metodikomis bei pedagoginėmis, švietimo vadybinėmis naujovėmis.

 1. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOS
 2. Pavaduotojas ugdymui organizuoja ugdomąją veiklą Mokykloje, formalųjį švietimą papildančio ir neformalaus ugdymo programų derinimą, teikia ugdymo programas tvirtinti Mokyklos direktoriui.
 3. Kontroliuoja mokinių pamokų tvarkaraščius.
 4. Vykdo ugdymo proceso, mokytojų darbo stebėseną.
 5. Nustato pedagoginių darbuotojų etato dalį.
 6. Sudaro pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 7. Kontroliuoja mokytojų pamokų tvarkaraščių rengimą.
 8. Organizuoja ir vykdo Mokyklos veiklos kokybės stebėseną bei įsivertinimą.
 9. Teikia profesinę pagalbą, vertina mokytojų darbą, skatina patirties sklaidą.
 10. Koordinuoja fortepijono, tautinių instrumentų, džiazo, muzikos teorijos, akordeono ir sintezatoriaus mokytojų metodinių grupių veiklą.
 11. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą ir ugdymo planą.
 12. Dalyvauja rengiant metinę mokyklos veiklos ataskaitą.
 13. Rengia savo veiklos metinę ataskaitą.
 14. Organizuoja formalųjį švietimą papildančio ugdymo fortepijono, tautinių instrumentų, džiazo ir populiariosios muzikos, muzikos teorijos, akordeono ir sintezatoriaus programų įgyvendinimą ir neformaliojo švietimo ugdymo mokomąjį – ugdomąjį procesą Mokykloje.
 15. Inicijuoja ir vykdo Mokyklos projektinę veiklą.
 16. Kontroliuoja dienynų tvarkymą pagal kuruojamas programas.
 17. Kontroliuoja ugdymo programų ir dėstomų dalykų programų įgyvendinimą pagal kuruojamas programas.
 18. Organizuoja formalųjį švietimą papildančio muzikinio, šokio pradinio ir pagrindinio ugdymo programų baigimo pažymėjimų tvarkymą, išdavimą ir apskaitą.
 19. Kontroliuoja mokinių asmens bylas pagal kuruojamas programas.
 20. Organizuoja mokinių priėmimą į Mokyklą.
 21. Tvarko Mokyklos pedagogų registrą.
 22. Teikia Mokyklos direktoriui bei Mokytojų tarybai, Metodinei tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdymo gerinimo klausimais.
 23. Palaiko ryšius su kitomis ugdymo įstaigomis, socialiniais partneriais.
 24. Vykdo kitus Mokyklos direktoriaus teisėtus įsakymus ir nurodymus.

 1. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS
 2. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje.
 3. Gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą pagal kompetenciją priskirtai veiklai vykdyti.
 4. Pasirinkti veiklos būdus ir formas.
 5. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.
 6. Skirti užduotis ir nurodymus darbuotojams jų kompetencijų ribose.
 7. Kontroliuoti pedagoginio personalo darbą.
 8. Dalyvauti egzaminų komisijų darbe.
 9. Tobulinti ir kelti kvalifikaciją.
 10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ir kituose teisės aktuose.

 1. ATSAKOMYBĖ
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako:

51.1. už ugdymo dokumentacijos savalaikį, kokybišką paruošimą, teisingą vedimą;

51.2. už asmens duomenų apsaugą;

51.3. už emociškai saugią mokymo(si) aplinką, reagavimą į smurtą ir patyčias;

51.4. už Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, Mokyklos nuostatų, Darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, direktoriaus įsakymų, pavedimų vykdymą, tinkamą funkcijų atlikimą.

Informacija apie įstaigą: Panevėžio muzikos mokykla, įgyvendinanti formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-45) 587401
El. paštas:
Adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vilniaus g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.