Panevėžio apylinkės teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43313
Skelbimo data: 2019-12-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Panevėžio apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Panevėžio apylinkės teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 4.50
Pareigybės aprašymas:
TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS PANEVĖŽIO RŪMŲ TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus Panevėžio rūmų teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai, Laisvės a. 17, Panevėžys.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Raštinės skyriaus Panevėžio rūmų teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdžius, fiksuoti jų eigą teisės aktuose nustatyta tvarka, pagal kompetenciją tvarkyti teismo dokumentus, fiksuoti teismo bylų proceso eigą Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO sistema), atlikti kitą darbą, susijusį su Teismo posėdžių sekretoriui ir Teismo raštinės skyriui priskirtų funkcijų vykdymu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, procesinius teismų veiklos klausimus; žinoti ir mokėti taikyti praktikoje Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui;
4.4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo technika.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Siekdamas tinkamai pasirengti teismo posėdžiams, teismo posėdžių sekretorius:
5.1. iš Teismo raštinės skyriaus laiku atsiima korespondenciją ir suformuotas bylas (bylas registruoja Teisėjams paskirtų civilinių, baudžiamųjų bylų, teikimų, administracinių nusižengimų bylų apskaitos registruose); korespondenciją ir bylas nedelsdamas perduoda teisėjui; prieš posėdį patikrina, ar teismo rūmuose elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, faksu, per e. pristatymas, per Elektroninį paslaugų portalą (EPP) yra gautų ir LITEKO sistemoje užregistruotų naujų papildomų bylos dokumentų;
5.2. rengia, išrašo ir perduoda atsakingiems darbuotojams įteikti arba išsiųsti procesinius dokumentus teismo proceso dalyviams, įstaigoms, atsakingoms už suimtųjų ir nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, kontroliuoja šių dokumentų įteikimą, pagal savo kompetenciją imasi organizavimo ir koordinavimų veiksmų, kad neįteikti procesiniai dokumentai pasiektų adresatą; imasi veiksmų susigrąžinti į kitus teismus ar kitas institucijas išsiųstas ir iki teismo posėdžio negrąžintas bylas ar dokumentus, reikalingus bylos nagrinėjimui;
5.3. gavęs teisėjo pavedimą, rengia pranešimus, užklausimus, įpareigojimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
5.4. prieš teismo posėdį tikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyto jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas; apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
5.5. tiksliai ir aiškiai teikia informaciją apie teisėjo nagrinėjamų bylų posėdžio datą, laiką, vietą;
5.6. sudaro savaitinį teisėjo paskirtų nagrinėti bylų tvarkaraštį, pirmąją savaitės darbo dieną ne vėliau kaip iki 8.15 val. tvarkaraštį pakabina teismo informaciniame stende;
5.7. sudaro pirmadieniais teisėjo nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų sąrašą, paskutinę savaitės darbo dieną ne vėliau kaip iki 8.15 val. perduoda jį teismo komendantui;
5.8. iki teismo posėdžio pradžios patikrina, ar visi elektroninės bylos dokumentai yra suskaitmeninti, įkelti į LITEKO sistemą ir pasirašyti elektroniniu parašu;
5.9. iki teismo posėdžio pradžios patikrina, ar visi popierinės bylos dokumentai yra susiūti ir sunumeruoti, surašytas bylos vidaus apyrašas, užpildytas informacinis lapas ir pašto išlaidų pažyma;
5.10. iki teismo posėdžio pradžios patikrina, ar tinkamai veikia kompiuterinė, garso ir vaizdo įrašymo technika.
6. Siekdamas užtikrinti teisės aktų reikalavimus dėl teismo procesinių dokumentų turinio ir įteikimo būdų, dėl teismo posėdžio protokolo, informacinės pažymos surašymo tvarkos ir terminų; siekdamas užtikrinti teismo priimamų procesinių sprendimų efektyvumą ir teismo proceso veiksmų, išlaidų tikslumą bei laikydamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų dėl tinkamo dokumentų ir bylų valdymo, teismo posėdžių sekretorius:
6.1. teisės aktuose nustatyta tvarka protokoluoja teismo teisiamuosius posėdžius, užtikrina posėdžių įrašymą, naudodamas garso ar vaizdo įrašymo techniką bei parengia garso įrašus tolimesniam saugojimu, perkeldamas juos nustatyta tvarka ir terminais į LITEKO sistemą;
6.2. laiku surašo, pasirašo, pateikia teisėjui pasirašyti protokolus, nedelsdamas įsiuva protokolus į bylos medžiagą pagal šio pareigybės aprašymo 7.10 punkto reikalavimus;
6.3. teisės aktuose nustatyta tvarka civilinėse ir administracinių nusižengimų bylose pildo informacines pažymas, užtikrina posėdžių įrašymą, naudodamas garso įrašymo techniką bei parengia garso įrašus tolimesniam saugojimu, perkeldamas juos nustatyta tvarka ir terminais į LITEKO sistemą;
6.4. laiku surašo ir pasirašo informacines pažymas ir nedelsdamas įsiuva jas į bylos medžiagą pagal šio pareigybės aprašymo 6.10 punkto reikalavimus;
6.5. nustatyta tvarka parengia įteikti arba išsiųsti teismo procesinius dokumentus ar jų kopijas, nuorašus, išrašus (teismo šaukimus, teismo pranešimus, teismo sprendimus, teismo nutartis, teismo įsakymus, teismo baudžiamuosius įsakymus ir kt.) proceso dalyviams bei įteikia teismo procesinių sprendimų kopijas tuoj pat po paskelbimo: teismo nuosprendį, nutartį – įtariamiesiems, kaltinamiesiems, teismo sprendimą, nutartį, nutarimą – proceso šalims. Išteisinamąjį nuosprendį ar nutartį paleisti nuteistąjį iš suėmimo jų priėmimo dieną išsiunčia įkalinimo įstaigos administracijai vykdyti;
6.6. nustatyta tvarka skaitmenina teismo procesinius dokumentus, įkelia juos į elektronines bylas, pasirašo dokumentus LITEKO sistemoje elektroniniu parašu; per Elektroninį paslaugų portalą (EPP) išsiunčia dokumentus proceso šalims, prisijungusioms prie Viešųjų elektroninių paslaugų portalo (VEP) posistemio;
6.7. elektroninėse bylose LITEKO sistemoje registruoja bylų proceso įvykius, užtikrina elektroninių dokumentų ir mišria forma tvarkomų popierinių dokumentų apskaitą, jų išsiuntimą bei įteikimą;
6.8. bylų informaciniuose lapuose žymi bylose atliktus veiksmus;
6.9. pagal nustatytus įkainius pildo bylų pašto išlaidų pažymas;
6.10. teismo procesinius dokumentus, teismo priimtus rašytinius įrodymus, grįžusias teismo šaukimų, kitų procesinių dokumentų įteikimo pažymas, dalyvių priesaikas, kitus procesinius dokumentus nedelsdamas eilės tvarka įsiuva į bylas, nenaudodamas metalinių sąsagėlių;
6.11. rengia ir pateikia atsakingiems darbuotojams išsiųsti ar įteikti skubaus vykdymo vykdomuosius raštus;
6.12. rengia ir pildo bylų vidaus apyrašus;
6.13. VĮ Registrų centro Turto arešto aktų registrui operatyviai perduoda procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar pakeitimo;
6.14. integruotu LITEKO funkcionalumu operatyviai perduoda duomenis Informatikos ir ryšių departamentui dėl kardomosios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
6.15. nustatyta tvarka parengia bylų medžiagą, siunčiamą su atskiraisiais ar apeliaciniais skundais į apeliacinės instancijos teismą, ir perduoda ją Teismo raštinės skyriui išsiųsti;
6.16. teismui išnagrinėjus civilines, baudžiamąsias bylas, teikimus, administracinių nusižengimų bylas, registruoja jas Išnagrinėtų bylų apskaitos žurnaluose, ir pasirašytinai laiku perduoda bylas į Teismo raštinės skyrių;
6.17. nustatyta tvarka pateikia neišnagrinėtas civilines, baudžiamąsias bylas, teikimus, administracinių nusižengimų bylas susipažinti teisėtai susipažįstantiems asmenims; po susipažinimo peržiūri bylos medžiagą ir grąžina bylą teisėjui;
6.18. kontroliuoja sustabdytų bylų sustabdymo terminus;
6.19. pasibaigus kalendoriniams metams, perregistruoja teisėjo žinioje esančias neišnagrinėtas bylas.
7. Siekdamas užtikrinti teisės aktų reikalavimus ir Nacionalinės teismų administracijos pateikiamas rekomendacijas dėl darbo su LITEKO sistema, Teismo posėdžių sekretorius registruoja civilinių, baudžiamųjų, bylų, teikimų ir administracinių nusižengimų bylų proceso eigą LITEKO sistemoje, pradedant nuo bylos atidavimo teisėjui veiksmo iki jos perdavimo į Teismo raštinės skyrių. Užtikrina, kad bylų kortelėse būtų įvesta visa reikiama informacija apie proceso eigą ir ypatumus, informacija apie proceso dalyvius, jų pasikeitimą (žymi procesinių dokumentų išsiuntimo veiksmus, visus vykusius posėdžius, jų trukmę, fiksuoja kiekvieną bylos procesinį įvykį, atidėjus posėdį arba paskelbus pertrauką, registruoja naujai įtrauktus į procesą bylos proceso dalyvius, papildo LITEKO sistemą bylos nagrinėjimo eigoje atsiradusiais naujais duomenimis, fiksuoja kitus reikiamus duomenis).
8. Informuoja Informacinių technologijų skyrių apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoja LITEKO programos administratorius.
9. Teismo posėdžių sekretorius, paskirtas dirbti su ikiteisminio tyrimo funkcijas atliekančiu teisėju:
9.1. rašo apklausų protokolus, rašo protokolus nagrinėjant pareiškimus dėl prašymus dėl kardomųjų priemonių skyrimo, pratęsimo ir kt., užtikrintina tinkamą pasirengimą šių veiksmų atlikimui, reikiamais atvejais integruotu LITEKO funkcionalumu perduoda duomenis Informatikos ir ryšių departamentui;
9.2. formuoja bylas dėl skundų išnagrinėjimo (ITS) ir pareigūnų nušalinimo (PN), laikydamasis šio pareigybės aprašymo 6 punkto reikalavimų;
9.3. atlieka žymėjimus LITEKO sistemoje ir/ar Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (IBPS) pagal šio pareigybės aprašymo 7 punkto reikalavimus;
9.4. teisėjo išnagrinėtus ikiteisminio tyrimo dokumentus ir suformuotas ikiteisminio tyrimo bylas kartu su ikiteisminio tyrimo medžiagomis (jei šios teismui buvo pateiktos) operatyviai perduoda Teismo raštinės skyriui, siekdamas užtikrinti šių dokumentų apskaitą, kontrolę ir tolimesnį vykdymą.
10. Teismo posėdžių sekretorius, paskirtas dirbti su Teismo pirmininku ir Teismo pirmininko pavaduotoju, organizuoja ir kontroliuoja teismo posėdžių salių skirstymą.
11. Teismo posėdžių sekretorius aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, nurodo tikslius teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją, telefonus tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pats, naudodamasis LITEKO sistema.
12. Teismo posėdžių sekretorius vykdo priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo grafiką švenčių ir poilsio dienomis.
13. Teismo posėdžių sekretorius, siekdamas užtikrinti technologinės informacijos neliečiamumą ir neprieinamumą bei teisės aktų reikalavimus dėl asmens duomenų teisinės apsaugos, saugo Panevėžio apylinkės teismo technologijų paslaptis bei vartotojo prisijungimo duomenis prie LITEKO sistemos ir kitų registrų bei neskelbia darbo metu patikėtos informacijos, pateiktų dokumentų turinio, teismo posėdžių metu išgirstų faktų; laikosi konfidencialumo principo ir neteikia asmenims informacijos apie kitus asmenis, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.
14. Laikosi teisme įdiegto Asmenų aptarnavimo teismuose standarto reikalavimų.
15. Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų, Teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo, Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimu apmoko dirbti naujai priimtus Teismo posėdžių sekretorius, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui.
16. Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų, Teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo, Teismo raštinės skyriaus patarėjo pavedimu pavaduoja laikinai darbe dėl svarbių priežasčių nesančius Teismo posėdžių sekretorius.
17. Teismo posėdžių sekretorius vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų, Teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo, Teismo raštinės skyriaus patarėjo, Teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

18. Teismo posėdžių sekretorius pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.
Informacija apie įstaigą: Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai, Laisvės a. 17, Panevėžys
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.