Pajėgų valdymo valdybos vyriausiasis specialistas (koef. nuo 7,60)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62006
Skelbimo data: 2019-12-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Pajėgų valdymo valdybos vyriausiasis specialistas (koef. nuo 7,60)
Pareiginės algos koeficientas 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-1002

PAJĖGŲ VALDYMO VALDYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Pajėgų valdymo valdybos (toliau – Valdyba) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (iki projekto Nr. LT/2018/VSF/5.2.5.1. „Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo sistemos plėtra, I etapas“ (toliau – Projektas) pabaigos, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesius).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti programavimo procesus, taip pat vykdyti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) įgyvendinamo Projekto veiklas 9.3.3 „Duomenų tvarkymo pagal iš anksto nustatytus kriterijus mechanizmo sukūrimas“, 9.3.4 „Vaizdo atpažinimo mechanizmo sukūrimas“, dalyvauti Projekto veikloje 9.1 „IKP padalinio veiklos efektyvumo ir pareigūnų įgūdžių PNR duomenų tvarkymo srityje tobulinimas, keičiantis gerąja praktika su užsienio valstybių kompetentingais padaliniais“ ir pasiekti šiuos numatytus Projekto 9.3 rodiklius: sukurti duomenų tvarkymo pagal iš anksto nustatytus kriterijus mechanizmą; parengti gaires keleivių duomenų profiliavimui – 1; įdiegti profiliavimo procesus sukurtoje analitinėje platformoje – 3; sukurti / modernizuoti stebėjimo sistemą ir įsigyti su ja susijusią specialią įrangą.
4. Pareigybės pavaldumas – vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos viršininkui ir Projekto vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. išmanyti informacinių technologijų taikymo darbo specifiką, informacinių sistemų programavimo, administravimo, priežiūros procesus;
5.3. išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių informacinių technologijų, įslaptintos informacijos tvarkymą automatizuotomis duomenų apdorojimo sistemomis, reikalavimus;
5.4. išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų, registrų steigimą, kūrimą, diegimą, reikalavimus;
5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, policijos veiklą, dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles, įslaptintos informacijos administravimo tvarką;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office programų paketu bei papildoma programine įranga ir komponentais;
5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas, dalyvaudamas kuriant duomenų tvarkymo pagal iš anksto nustatytus kriterijus mechanizmą ir veidų atpažinimo sistemą, vykdo šias funkcijas:
6.1. vertina užsienio valstybių teisėsaugos patirtį, viešajame ir privačiame sektoriuose diegiamas naujoves, informacijos technologijų ir veiklos procesų sprendimus informacijos didžiųjų duomenų automatizuoto tvarkymo ir analizės klausimais, profiliavimo, veidų atpažinimo sistemų galimybes ir procesus, teikia siūlymus Projekto valdymo grupei dėl galimybių ir procesų pritaikymo kuriant Keleivių duomenų įrašų sistemos (toliau – KDĮS) duomenų tvarkymo pagal iš anksto nustatytus kriterijus mechanizmą ir veidų atpažinimo sistemą;
6.2. modeliuoja keleivių duomenų automatizuoto ir neautomatizuoto profiliavimo, kitus susijusius keleivių duomenų tvarkymo procesus, derina juos su kitais Projekto ekspertais ir Projekto valdymo grupės atstovais;
6.3. kartu su kitais Projekto ekspertais rengia, Projekto valdymo grupei pristato ir su ja suderina KDĮS duomenų tvarkymo pagal iš anksto nustatytus kriterijus mechanizmą ir jo įdiegimo procesus, techninę specifikaciją ir juos sukuria;
6.4. įdiegia ir testuoja profiliavimo funkcionalumus, atlieka tobulinimus;
6.5. išanalizuoja ir įvertina KDĮS funkcionalumus ir Projekto valdymo grupei pateikia identifikuotas technines galimybes dėl veidų atpažinimo sistemos sukūrimo, įdiegimo ir pritaikymo KDĮS;
6.6. modeliuoja veidų atpažinimo mechanizmus, kitus susijusius keleivių duomenų tvarkymo procesus, derina juos su kitais Projekto ekspertais, Projekto valdymo grupės atstovais, kitais suinteresuotais pareigūnais;
6.7. parengia, su suinteresuotais padaliniais ir įstaigomis suderina veidų atpažinimo sistemos techninius procesus bei jų specifikaciją;
6.8. įdiegia veidų atpažinimo sistemos mechanizmus, mechanizmų sąsajas su KDĮS bei reikalingais serveriais, atlieka įdiegtų mechanizmų tobulinimus;
6.9. parengia reikalingus teisės aktus ir pristato Projekto valdymo grupei;
6.10. pagal kompetenciją teikia Projekto valdymo grupei technines specifikacijas, poreikius dėl numatytos įrangos įsigijimo;
6.11. derina kuriamus bei diegiamus funkcionalumus, veiklos procesus, rengiamus dokumentus su kitais Projekto ekspertų darbo grupės ir valdymo grupės atstovais;
6.12. pagal kompetenciją užtikrina, kad Projekte numatytų rezultatų rodikliai būtų pasiekti per numatytą laiką;
6.13. tvarko KDĮS duomenis pagal kompetenciją;
6.14. atlieka programavimo procesus;
6.15. rengia reikalingus teisės aktus, kitus dokumentus, vykdo kitas funkcijas, kad būtų pasiektiProjekte numatyti tikslai;
6.16. pagal kompetenciją dalyvauja susitikimuose su Lietuvos ir užsienio kompetentingų institucijų atstovais, atstovauja Valdybai ir / ar Policijos departamentui, bendradarbiaujant su policijos, vidaus reikalų įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis;
6.17. Projekto valdymo grupės prašymu teikia vykdomos veiklos ataskaitą.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, tinkamą funkcijų atlikimą.

_________________________


Susipažinau

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

(Data)
Informacija apie įstaigą www.policija.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.