Pabėgėlių priėmimo centro direktorius (pareiginės algos koeficientas - nuo 6,5 iki 13,7)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69840
Skelbimo data: 2021-04-06
Konkursą inicijuojanti įstaig: Pabėgėlių priėmimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Pareigos: Pabėgėlių priėmimo centro direktorius (pareiginės algos koeficientas - nuo 6,5 iki 13,7)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-254

PABĖGĖLIŲ PRIEMIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pabėgėlių priėmimo centro (toliau – įstaiga) direktorius yra biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei priskiriamas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį užsieniečių socialinės integracijos srityje bei ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3.3. išmanyti Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius prieglobstį gavusių užsieniečių apgyvendinimą, socialinių paslaugų teikimą ir socialinę integraciją;

3.4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą rengiant metinius veiklos planus ir programas;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;

3.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;

3.8. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) A1 lygiu;

3.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. vadovauja įstaigai, organizuoja jos veiklą siekiant užtikrinti įstaigos nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą;

4.2. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas:

4.3. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

4.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų reikalavimų;

4.5. atsako už įstaigai keliamų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;

4.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis įstaigai keliamiems veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

4.7. tvirtina įstaigos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

4.8. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus;

4.9. užtikrina įstaigos metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;

4.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, skatina juos, atlieka kitas žmonių išteklių valdymo funkcijas;

4.11. disponuoja įstaigai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;

4.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, atstovauja įstaigos interesams teismuose, taip pat bendraujant su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

4.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

4.14. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių rengimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei jų pateikimą nustatytu laiku;

4.15. įstatymo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoja (tikslina) privačius ir viešuosius interesus, dėl užimamų pareigų galimų interesų konfliktų atveju (vykdant pareigas išorėje ir įstaigos viduje, įskaitant ir įstaigos darbuotojų atžvilgiu) teikia nusišalinimus socialinės apsaugos ir darbo ministrui, užtikrina Korupcijos prevencijos įstatymo ir Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą; užtikrina kad darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka deklaruotų viešuosius ir privačius interesus.

4.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų tesės aktų jam nustatytas funkcijas, vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro pavedimus, susijusius su įstaigos funkcijomis.

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

_______________________

Informacija apie įstaigą: Pabėgėlių priėmimo centras, 188720365, Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r. Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis). Galimas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalas 6,5-13,7. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Veiklos valdymo skyriaus patarėja (personalo klausimai) Laima Dambrauskaitė-Vilutė, tel. +370 699 45292, el. p. laima.dambrauskaite@socmin.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 349 73377
El. paštas: centras@rppc.lt
Adresas: Jonavos r. sav., Ruklos mstl., Karaliaus Mindaugo g. 18
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.