Organizacijos vystymo ir paslaugų kokybės skyrius Patarėjas (pareiginės algos koeficientas 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41843
Skelbimo data: 2019-06-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Organizacijos vystymo ir paslaugų kokybės skyrius Patarėjas (pareiginės algos koeficientas 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvospolicijos generalinio komisaro

2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 5-V-221

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 5-V-369

redakcija)

ORGANIZACIJOS VYSTYMO IR PLANAVIMO VALDYBOS

ORGANIZACIJOS VYSTYMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Organizacijos vystymo ir planavimo valdybos (toliau – Valdybos) Organizacijos vystymo ir paslaugų kokybės skyriaus (toliau – Skyriaus) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga pažangiam policijos organizacijos vystymui užtikrinti, veiklos efektyvumui didinti, procesų optimizavimui vykdyti, paslaugų kokybei gerinti ir inovacijoms diegti.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – veiklos procesų ir paslaugų kokybės valdymas.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio ar procesų valdymo srityse;

4.3. būti susipažinęs su kokybės vadybos modeliais bei įrankiais;

4.4. išmanyti projektų rengimo ir valdymo sritį;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;

4.6. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą ir jos planavimą;

4.8. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. formuoja siūlymus dėl pažangaus organizacijos vystymo, veiklos efektyvumo didinimo, procesų optimizavimo ir paslaugų kokybės gerinimo;

5.2. atlieka procesų vertinimą, efektyvumo rodiklių nustatymą;

5.3. diegia veiklos procesų efektyvumo valdymo modelius, metodus ir įrankius;

5.4. vertina teikiamų paslaugų kokybę;

5.5. atlieka kokybės vadybos modelių ir metodų diegimą organizacijoje;

5.6. atlieka aplinkos poveikio vertinimą, įgyvendina priemones, skirtas veiksmingai ir efektyviai pokyčiams bei rizikoms valdyti;

5.7. teikia praktinę ir metodinę pagalbą policijos įstaigoms procesų valdymo ir kokybės vadybos srityje;

5.8. analizuoja, apibendrina ir teikia siūlymus dėl policijos įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų įgyvendinimo;

5.9. vertina strateginių tikslų įgyvendinimo bei veiklos efektyvumo didinimo galimybes pasitelkiant Europos Sąjungos finansinę paramą, pagal kompetenciją rengia dokumentus finansinei paramai gauti;

5.10. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su veiklos valdymu;

5.11. nustatyta tvarka dalyvauja atliekant tikslinius patikrinimus policijos įstaigose;

5.12. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vadovybės bei Valdybos ir Skyriaus vadovų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 219 6819
El. paštas: Taurinta Komarovskė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, taurinta.komarovske@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.