Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Odontologijos skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69862
Skelbimo data: 2021-04-07
Konkursą inicijuojanti įstaig: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Odontologijos skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 6.03
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2021 m. balandžio 6 d.
įsakymu Nr. 73P-105

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
ODONTOLOGIJOS SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGINIAI NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Odontologijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizacinėm priemonėm užtikrinti efektyvų ir kokybišką Skyriaus darbą ir odontologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Poliklinikoje.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui gydymui, o jo nesant – direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas gali teikti pavedimus Skyriaus vyresniajam slaugytojui, slaugytojo kompetenciją ir jo pareigas nustatančių medicinos normų ribose.
4. Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais), darbuotoją gali pavaduoti direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus gydytojas odontologas.
5. Skyriaus vedėjas į pareigas priimamas konkurso tvarka ir dirba pagal darbo sutartį.


II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis Skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos krypties išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį su Skyriaus funkcijomis susijusioje srityje;
6.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų).
6.5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.6. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.7. gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
6.10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų darbą.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus gydymo ir ūkinę veiklą;
7.2. užtikrina nustatytų Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
7.3. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Skyriaus darbuotojams Skyriaus veiklos klausimais;
7.4. konsultuoja Skyriaus gydytojus pacientų diagnostikos, gydymo ir kitais klausimais;
7.5. dalyvauja kuriant ir diegiant kokybės vadybos sistemą Skyriuje ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytinai supažindina Skyriaus darbuotojus su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais;
7.7. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kasmetinius sveikatos patikrinimus;
7.8. kontroliuoja, kad Skyriaus gydytojai laiku atliktų kasmetinius savo sveikatos patikrinimus;
7.9. koordinuoja Skyriaus gydytojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Poliklinikos administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
7.10. teikia informaciją bei analitinę medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Poliklinikos administracijai bei teisės aktų nustatytais atvejais – kitoms institucijoms;
7.11. Poliklinikos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo gydymui pavedimu dalyvauja funkcinių grupių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
7.12. teikia pasiūlymus Poliklinikos administracijai dėl medicininės aparatūros ar inventoriaus įsigijimo, planuoja Skyriaus darbo priemonių poreikį;
7.13. dalyvauja rengiant Skyriaus gydytojų pareiginių nuostatų projektus, Skyriaus darbo reglamentą bei teikia pasiūlymus dėl Skyriaus gydytojų ir (ar) naujų pareigybių poreikio;
7.14. sudaro Skyriaus darbo planą;
7.15. vizuoja Skyriaus gydytojų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.16. pasikeitus Skyriaus gydytojų darbo grafikui ir (ar) darbo vietai, nedelsiant apie tai informuoja suinteresuotus Skyriaus darbuotojus ir Poliklinikos struktūrinių padalinių vadovus;
7.17. sudaro Skyriaus gydytojų kasmetinių atostogų grafikus;
7.18. kontroliuoja Skyriaus gydytojų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
7.19. kaupia ir sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
7.20. organizuoja ir vadovauja Skyriaus gydytojų ir/ar darbuotojų susirinkimams;
7.21. analizuoja žodinius pacientų nusiskundimus, numato priemones trūkumams pašalinti, sprendžia iškilusius konfliktus;
7.22. kontroliuoja, kad Skyriaus veikloje būtų naudojamos tik teisės aktais patvirtintos medicininių dokumentų formos ir registrai;
7.23. kontroliuoja vidaus darbo tvarkos taisyklių, sanitarinio-higieninio režimo bei medicinos etikos ir deontologijos principų laikymąsi Skyriuje;
7.24. užtikrina Poliklinikos teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, tinkamą vykdymą bei tinkamą jų nuostatų įgyvendinimą;
7.25. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių diegimą Skyriuje, dalyvauja formuojant antikorupcinę aplinką;
7.26. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
7.27. įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas;
7.28. tiesioginio vadovo ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje).


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
8.1. gauti tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui būtinas darbo priemones ir informaciją;
8.2. susipažinti su Poliklinikoje galiojančiais vidaus teisės aktais (direktoriaus nurodymais, įsakymais ir pan.) ir šių aktų projektais, susijusiais su jo vykdomomis pareigomis; supažindinimo būdą (žodžiu, elektroniniu paštu arba pasirašytinai), įvertinęs informacijos svarbą, parenka tiesioginis vadovas;
8.3. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
8.4. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje;
8.5. teikti pasiūlymus Poliklinikos vadovybei dėl darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis ir pareigomis, tobulinimo ir/ar organizavimo;
8.6. tobulinti savo kvalifikaciją konferencijose, kursuose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
8.7. turėti ir kitų teisių, kurias numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
9.1. už netinkamą jam pavestų pareigų ar funkcijų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Poliklinikos teisės aktų vykdymą arba jų nevykdymą;
9.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir/ar asmens duomenų paslapties atskleidimą;
9.4. už turtinę žalą, padarytą Poliklinikai, dėl savo kaltės ar neatsargumo.


VI. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS

10. Šie pareiginiai nuostatai gali būti peržiūrimi ir iš naujo tvirtinami:
10.1. iš esmės pasikeitus darbuotojo darbo pobūdžiui ir/ar kvalifikaciniams reikalavimams;
10.2. pasikeitus pareigybės pavadinimui;
10.3. pasikeitus struktūrinio padalinio tikslams ir/ar uždaviniams;
10.4. pasikeitus įstaigos struktūrai;
10.5. Poliklinikos direktoriaus sprendimu.
____________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.