Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43666
Skelbimo data: 2020-02-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2019 m. spalio 10 d.

įsakymo Nr. 40P-32

redakcija)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR GEODEZIJOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kartografijos, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo, valstybinių bei savivaldybių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sudarymo darbų priežiūrai, teisės aktų, programų, investicinių projektų pagal kuruojamą sritį rengimui ir jų vykdymo užtikrinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – kartografijos, valstybinių ir teminių erdvinių duomenų rinkinių ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros tvarkymo ir šių darbų kontrolės koordinavime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką geodezijos, kartografijos, geografinių informacinių sistemų, kadastrų ir registrų bei erdvinių duomenų rinkinių kūrimo srityse bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius skyriaus veiklą;

4.2. pagal kompetenciją išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus ir direktyvas;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.4. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, ArcGIS programomis;

4.5. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.6. būti susipažinusiam su tarptautinių sutarčių ir susitarimų rengimo principais savo veiklos srityje;

4.7. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų matavimų inžinerijos krypties arba statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.8. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kartografijos ir/ar erdvinių duomenų tvarkymo srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją rengia geodezijos ir kartografijos srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.2. pagal kompetenciją teikia pastabas rengiamiems teisės aktų projektams;

5.3. rengia krašto kartografavimo ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių sudarymo ir tvarkymo programas, prižiūri šių programų įgyvendinimą;

5.4. rengia žinybinių kartografijos srities programas ir prižiūri jų įgyvendinimą ir teminių kartografijos darbų vykdymą;

5.5. teikia pasiūlymus dėl krašto kartografavimo ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių strategijos;

5.6. planuoja erdvinių duomenų rinkinių sudarymą, atnaujinimą ir tvarkymą;

5.7. rengia pasiūlymus dėl valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių, kartografijos darbų finansavimo iš valstybės biudžeto;

5.8. prižiūri valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių unifikavimą, atitikimą INSPIRE direktyvos reikalavimams bei suderinamumą su kitomis informacinėmis sistemomis;

5.9. planuoja Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo tvarkymą ir tobulinimą;

5.10. planuoja ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklą kartografijos srityje;

5.11. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus bei prižiūri jų vykdymą;

5.12. pagal kompetenciją ir veiklos sritį rengia pirkimo dokumentus viešiesiems pirkimams organizuoti;

5.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pranešimus ir skundus;

5.14. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas: 8 5 2717137
El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.