Muziejaus direktorius (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,52 iki 15,36 BD)

Skelbimo nr.: 61280
Skelbimo data: 2019-10-29
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Pareigos: Muziejaus direktorius (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,52 iki 15,36 BD)
Pareigybės aprašymas:

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vytauto Didžiojo karo muziejaus (toliau – Muziejus) direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir yra priskiriamas įstaigų vadovų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A1 (Pareigybės kodas – 134908).

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių, socialinių arba muziejaus

rinkinio profilį atitinkančios kitos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams patirtį;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

3.4. būti susipažinęs su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo);

3.5. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;

3.6. būti susipažinęs su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;

3.7. turėti šias kompetencijas: strateginio valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo, infrastruktūros valdymo, veiklos procesų pagrindų ir rinkodaros išmanymo, lyderystės ir kūrybiškumo;

3.8. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

3.9. mokėti užsienio kalbą (anglų ar prancūzų ar vokiečių) B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.11. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

3.12. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Muziejaus veiklą, užtikrina tinkamą Muziejaus funkcijų, kitų skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą;

4.2. atstovauja Muziejui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

4.3. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimų įgyvendinimą Muziejuje;

4.4. leidžia įsakymus, susijusius su Muziejaus veikla, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

4.5. priima ir atleidžia Muziejaus personalą teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina kitų personalo funkcijų vykdymą;

4.6. nustato Muziejaus personalo darbo užmokesčio dydžius teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. išleidžia kasmetinių ir tikslinių atostogų Muziejaus personalą;

4.8. skatina ir skiria nuobaudas Muziejaus personalui, teikia Krašto apsaugos ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl personalo skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemos ir valstybės lygio skatinimais ir apdovanojimais;

4.9. užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą Muziejuje;

4.10. užtikrina, kad Muziejuje būtų laikomasi nustatytų finansų kontrolės procedūrų;

4.11. užtikrina Muziejaus lėšų poreikio apskaičiavimo pagrįstumą, tinkamą Muziejui skirtų lėšų ir priskirtų materialinių išteklių panaudojimą ir saugojimą, taip pat ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą;

4.12. tvirtina Muziejaus sąskaitų planą;

4.13. nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

4.14. rengia Muziejaus nuostatų, struktūros ir pareigybių sąrašo projektus ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

4.15. teikia Krašto apsaugos sistemos leidybos planavimo ir leidinių aprobavimo komisijai tvirtinti parengtus publikuoti leidinius;

4.16. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

4.17. pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitur procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

4.18. tvirtina Muziejaus struktūrinių padalinių nuostatus, personalo pareigybių aprašymus, Muziejaus vidaus tvarkos taisykles, parodų teminę struktūrą, taip pat kitus vidaus administravimo dokumentus;

4.19. sudaro Rinkinių komplektavimo komisiją, kitas komisijas Muziejaus veiklos problemoms spręsti ir tvirtina jų reglamentus;

4.20. užtikrina neformalaus švietimo ir ugdymo programų muziejuje įgyvendinimą;

4.21. pagal kompetenciją vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusias užduotis ir Krašto apsaugos ministerijos vadovybės nurodymus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Totorių g. 25/3, LT-2001 Vilnius
Telefonas: (8 5) 273 5696
El. paštas: grazina.kapociene@kam.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.