Muitinės mokymo centro direktoriaus, pareiginės algos koeficientas - 16,2 (įstaigos vadovas)

Skelbimo nr.: 42376
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Muitinės mokymo centro direktoriaus, pareiginės algos koeficientas - 16,2 (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 19 d.

įsakymu Nr. 1B-373

MUITINĖS MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės mokymo centro direktorius yra įstaigos vadovas (karjeros valstybės tarnautojas).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Muitinės mokymo centro direktoriaus pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Muitinės mokymo centro veiklą ir užtikrinti jo nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Muitinės mokymo centro valdymo – funkciją.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės įstatymais, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.3. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“;

4.4 gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Muitinės mokymo centro darbą;

5.2. formuoja Lietuvos Respublikos muitinės veiklos strategiją (Lietuvos Respublikos muitinės misiją, prioritetines sritis, strateginius tikslus bei uždavinius šiems tikslams įgyvendinti);

5.3. tvirtina Muitinės mokymo centro struktūrinių padalinių nuostatus, užtikrina efektyvų Muitinės mokymo centro personalo valdymą;

5.4. organizuoja Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, bei valstybės tarnautojų, dirbančių kitose valstybės įstaigose, ir ūkio subjektų atstovų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;

5.5. leidžia veiklos įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.6. sudaro sandorius ir pasirašo sutartis Muitinės mokymo centro vardu;

5.7. užtikrina, kad Muitinės mokymo centro veikla būtų grindžiama įstatymais ir kitais teisės aktais;

5.8. nustato kuruojamos veiklos sritis Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojui, taip pat struktūrinių padalinių vadovų kompetenciją;

5.9. užtikrina Muitinės mokymo centrui skirtų lėšų ir patikėto turto efektyvų naudojimą pagal paskirtį;

5.10. užtikrinta ataskaitų, analitinės medžiagos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais suteikimą Muitinės departamento vadovybei ir prireikus – struktūriniams padaliniams;

5.11. inicijuoja ir teikia siūlymus, teisės aktų projektus dėl mokymo metodų bei formų, profesinės kompetencijos ir administracinių gebėjimų tobulinimo;

5.12. bendradarbiauja su kitomis institucijomis mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

5.13. atstovauja Muitinės mokymo centrui Lietuvos Respublikos institucijose, užsienio valstybių atitinkamose institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

5.14. kontroliuoja, kaip Muitinės mokymo centro personalas vykdo savo pareigas, ir užtikrina tarnybinės ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi Muitinės mokymo centre.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PaVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Muitinės departamento generaliniam direktoriui.

________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 219 6817
El. paštas: Aiva Dirgėlienė, VTD prie VRM Personalo atrankos specialistė, aiva.dirgeliene@vtd.lt, vtd.lt