Muitinės informacijos skyrius Organizavimo ir metodų analitikas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72468
Skelbimo data: 2021-07-28
Skelbimas galioja iki: 2021-08-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Muitinės informacijos skyrius Organizavimo ir metodų analitikas
Pareiginės algos koeficientas: 6.46
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,143.42
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 6,46 iki 11,6
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2020 m. rugsėjo d. įsakymu Nr. 1B-


MUITINĖS INFORMACIJOS SKYRIAUS
ORGANIZAVIMO IR METODŲ ANALITIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Muitinės informacijos skyriaus organizavimo ir metodų analitiko (toliau –analitikas) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Analitiko pareigybė reikalinga pagal Muitinės informacijos skyriaus kompetenciją kaupti informaciją ir statistinius duomenis, susijusius su informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimu ir paslaugų teikimo kokybės stebėsenos rodikliais, rengti ir teikti informaciją Muitinės informacijos skyriaus vadovybei siekiant užtikrinti vieningo informavimo ir konsultavimo proceso tobulinimą.
4. Analitikas yra tiesiogiai pavaldus Muitinės informacijos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM ANALITIKUI

5. Analitikas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą.
5.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.3. turėti vienerių metų darbo patirtį viešojo administravimo arba informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo srityje;
5.4. gebėti dirbti su MS Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ANALITIKO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis analitikas vykdo šias funkcijas:
6.1. atlieka informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo proceso (paslaugų teikimo kokybės rodiklių) stebėseną;
6.2. kaupia, sistemina ir analizuoja su informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimu susijusią informaciją, kokybės rodiklius;
6.3. techniškai tvarko, prižiūri ir papildo Žinių medį (susistemintą muitinės informaciją) pateiktais įrašais;
6.4. rengia ketvirčio veiklos ataskaitas;
6.5. tvarko Muitinės informacijos skyriaus dokumentaciją;
6.6. vykdo Lietuvos Respublikos muitinės išorinėje svetainėje publikuojamų dažnai užduodamų klausimų (DUK) skilčių atnaujinimą;
6.7. teikia siūlymus dėl muitinės klientų informavimui ir konsultavimui naudojamos informacijos turinio;
6.8. rengia ir teikia Muitinės informacijos skyriaus vedėjui informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos muitinės veiklos rodikliais (MERS);
6.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muitinės informacijos skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriui priskirtas funkcijas.

___________________
Susipažinau

____________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 266 6111
El. paštas: muitine@lrmuitine.lt
Adresas: A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.