Mokytojų švietimo skyrius Vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71659
Skelbimo data: 2021-06-21
Skelbimas galioja iki: 2021-07-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Mokytojų švietimo skyrius Vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 1,637.25
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Jonava
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-28


JONAVOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
MOKYTOJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I . SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) mokytojų švietimo skyria (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Tarnybos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai veiklai organizuoti ir vykdyti.
4. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito už veiklos rezultatus Tarnybos direktoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti:
5.1.2. nežemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.1.3. pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
5.1.4. nemažesnį kaip 2 metų vadybinio darbo stažą;
5.1.5. organizacinių gebėjimų, gebėti dirbti komandoje, laikytis demokratinių bendravimo ir bendradarbiavimo principų;
5.2. išmanyti Lietuvos švietimą reglamentuojančius dokumentus, turi būti įsisavinęs neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi pagrindus;
5.3. mokėti:
5.3.1. kaupti, valdyti, apibendrinti, sisteminti informaciją, organizuoti ir planuoti veiklą;
5.3.2. gerai naudotis informacinėmis technologijomis;
5.3.3. lietuvių kalbą (gerai), jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus;
5.3.4. bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B l kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
5.3.5. gebėti savo darbe vadovautis Tarnybos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
6.1. Koordinuoja:
6.1.1. rajono mokytojų metodinę veiklą ir kvalifikacijos tobulinimo procesą rajone; 6.1.2. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą rajone;
6.1.3. Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajoninių etapų organizavimą.
6.2. Rengia:
6.2.1. įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, Tarnybos metų, mėnesio ir Strateginius veiklos planus;
6.2.2. ilgalaikius ir trumpalaikius rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos planus, programas, projektus, vykdo jų stebėseną;
6.2.3. rajono, šalies ir tarptautinių projektų paraiškas, siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą.
6.3. Inicijuoja ir vykdo:
6.3.1. Tarnybos veiklos įsivertinimą;
6.3.2. Tarnybos veiklos tobulinimo tyrimus;
6.3.3. rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos efektyvinimo tyrimus;
6.3.4. kartą per metus vykdo veiklos įsivertinimą, planuoja savo kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus, rengia savo kompetencijos portfelį pagal savo funkcijas.
6.4. Teikia:
6.4.1. pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos planavimo;
6.4.2. pagalbą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančioms rajono bendruomenėms.
6.5. Renka ir viešina informaciją apie:
6.5.1. Tarnyboje organizuojamus renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms;
6.5.2.rajone vykdomą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;
6.5.3. šalies ir užsienio neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos inovacijas.
6.6. Rengia Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajono etapo grafiką; 6.6.1.organizuoja Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajoninius etapus;
6.6.2. rūpinasi rajono mokinių ir juos lydinčių asmenų/mokytojų dalyvavimu Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių regiono/respublikos etapuose: rengia dokumentus, organizuoja pavėžėjimą, konsultuoja mokytojus ir mokyklas lėšų kompensavimo klausimais.
6.7. Pavaduoja Tarnybos direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta vadovų pavadavimo tvarka.
6.8. Vykdo ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Tarnybos direktoriaus pavedimus atitinkančius Tarnybos tikslus ir funkcijas.

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Skyriaus vedėjas atsako už:
7.1. mokytojų kvalifikacijos tobulinimą rajone;
7.2. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinavimą rajone;
7.3. projektų rengimą, koordinavimą ir vykdymą;
7.4. bendradarbiavimu pagrįstų santykių užtikrinimą, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, už rajono švietimo bendruomenės narių informavimą;
7.5. Tarnybos direktoriaus įsakymų, nurodymų, pavedimų vykdymą;
7.6. saugą darbe, priešgaisrinę saugą turto ir aplinkos apsaugą, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;
7.7. teisingą viešos informacijos apie Tarnybos veiklą skelbimą.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 614 01214
El. paštas:
Adresas: Jonava, J. Basanavičiaus g. 7
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.