Mokytojų švietimo skyrius Metodininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71662
Skelbimo data: 2021-06-21
Skelbimas galioja iki: 2021-07-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Mokytojų švietimo skyrius Metodininkas
Pareiginės algos koeficientas: 1,239.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Jonava
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Priedas Nr.2

PATVIRTINTA
Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-28
JONAVOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS MOKYTOJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS
METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS PAREIGYBĖ

1. Jonavos rajono švietimo tarnybos (toliau – Tarnyba) mokytojų švietimo skyriaus (toliau – Skyrius) metodininko (toliau – Metodininkas) pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis –Tarnybos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai veiklai organizuoti ir vykdyti.
4. Skyriaus metodininkas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito už veiklos rezultatus Skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Metodininkas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. Metodininkas turi atitikti bent vieną šių reikalavimų:
5.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
5.2.2. turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą.
5.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus;
5.5. Privalumai: daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas, Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL), projektinio darbo patirtis ir įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
5.6. gebėti savo darbe vadovautis Centro veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, rūpinasi jų paieška, akreditacija ir dokumentacija;
6.2. konsultuoja pedagogus ir kitus suaugusiuosius kvalifikacinių programų rengimo klausimais;
6.3. rengia:
6.3.1. rajono ir šalies projektų paraiškas, siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą;
6.3.2. įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
6.4. organizuoja Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajono etapus;
6.5. rūpinasi rajono mokinių ir juos lydinčių asmenų/mokytojų dalyvavimu Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių regiono/respublikos etapuose: rengia dokumentus, organizuoja pavėžėjimą, konsultuoja mokytojus ir mokyklas vykimo ir dalyvavimo olimpiadose klausimais;
6.6. inicijuoja ir organizuoja Lietuvai svarbių, atmintinų datų minėjimo renginius;
6.7. bendradarbiauja su žiniasklaida, rengia straipsnius Centro veiklos viešinimo tikslais;
6.8. inicijuoja ir organizuoja kūrybinių darbų parodas;
6.9. tiria ir prognozuoja švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
6.10.teikia pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos planavimo;
6.11.rengia Tarnybos veiklos įsivertinimo ataskaitas;
6.12.kartą per metus vykdo veiklos įsivertinimą, planuoja kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus;
6.13.kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
6.14.laikosi konfidencialumo principo;
6.15.puoselėja demokratiškus tarpusavio santykius, tolerancijos ir atsakomybės atmosferą;
6.16.bendradarbiauja su rajono švietimo, kultūros, sporto, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, organizuojant kultūrinius, edukacinius bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo renginius;
6.17.dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Tarnybos projektus;
6.18.dalyvauja Tarnybs organizuojamuose renginiuose;
6.19.teikia informaciją apie Tarnybos organizuojamus renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms.
7. Metodininkas vykdo ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo bei Tarnybos direktoriaus pavedimus.
8. Metodininkas turi teisę:
8.1 kelti kvalifikaciją pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir per tą laiką gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį, atestuotis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
8.2 teisės aktų nustatyta tvarka stažuotis kitose institucijose;
8.3 bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, vykdant valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką;
8.4 teikti pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl veiklos tobulinimo;
8.5 dalyvauti Jonavos rajono savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
9. Metodininkas turi ir kitų teisės aktais nustatytų teisių.

IV. SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

10. Metodininkas atsako už:
10.1. kvalifikacijos tobulinimo programas, olimpiadų, parodų organizavimą;
10.2. bendradarbiavimu pagrįstų santykių užtikrinimą, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, už rajono švietimo bendruomenės narių informavimą;
10.3. Tarnybos direktoriaus įsakymų, nurodymų, pavedimų vykdymą;
10.4. už saugą darbe, priešgaisrinę saugą turto ir aplinkos apsaugą, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;
10.5. už teisingą viešos informacijos apie Tarnybos veiklą skelbimą.
11. Už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą Metodininkas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 614 01214
El. paštas:
Adresas: Jonava, J. Basanavičiaus g. 7
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.