Mokymo skyriaus Metodininkas (pareiginės algos koeficientas nuo 7,5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69927
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga: Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Pareigos: Mokymo skyriaus Metodininkas (pareiginės algos koeficientas nuo 7,5)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininko 2018 m. birželio 8 d.

įsakymu Nr. 4-121

(Ugniagesių gelbėtojų mokyklos

viršininko 2021 m. balandžio 9 d.

įsakymo Nr. 4-56 redakcija)

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS

mokymo SKYRIAUS METODININKO (2351)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriaus metodininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybės grupė – specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. žinoti ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Vidaus reikalų ministro įsakymus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo ir mokymo organizavimą;

3.3. būti susipažinusiam su vidaus tarnybos sistema ir jos ypatumais;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.5. gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti,analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, kita organizacine biuro technika ir priemonėmis;

3.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. komplektuoja Mokyklos mokymo grafike numatytų mokymo kursų grupes;

4.2. rengia Mokyklos viršininko įsakymų, susijusių su Mokyklos mokymo grafiko įgyvendinimu, projektus ir teikia juos derinimui;

4.3. formuoja kursantų ir (ar) klausytojų grupių mokymo bylas;

4.4. kartą per ketvirtį apibendrina Mokyklos Mokymo skyriaus darbuotojų pedagoginius krūvius ir teikia skyriaus viršininkui;

4.5. rengia metodinių seminarų, pasitarimų, konferencijų, tarnybinių mokymų organizavimo dokumentus;

4.6. organizuoja pavestus metodinius seminarus, pasitarimus, konferencijas, tarnybinius mokymus;

4.7. kaupia ir apibendrina statistinius mokymo proceso duomenis;

4.8. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir švietimo įstaigomis mokymo organizavimo klausimais;

4.9. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas mokymo organizavimo klausimais;

4.10. pagal kompetenciją dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

4.11. vykdo kitus, su Mokyklos funkcijomis susijusius, Mokyklos viršininko, Mokyklos viršininko pavaduotojo ir Mokyklos Mokymo skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokyklos tikslai.

Susipažinau

______________________________________

(parašas)

_________________________

(vardas, pavardė)

_________________________

(data)

Informacija apie įstaigą: Mokyklos steigėjas yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro perduotas steigėjo visas funkcijas, teises ir pareigas vykdo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Mokykla įsteigta 2003 m. liepos 1 d. reorganizavus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių rengimo centrą. Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Mokyklos adresas:

Rolando Jankausko g. 2, 04310 Vilnius. Mokykla turi šiuos struktūrinius padalinius:

Administracinį skyrių, esantį Rolando Jankausko g. 2, Vilniuje;
Mokymo skyrių, esantį Rolando Jankausko g. 2, Vilniuje;
Praktinio parengimo skyrių, esantį, Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. Mokyklos grupė – profesinio mokymo įstaiga. Mokyklos pagrindinė paskirtis – profesinis mokymas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Mokykloje mokymas vykdomas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programas.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 240 2802
El. paštas: ugm@vpgt.lt
Adresas: R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.