Mokymo ir metodikos skyrius Personalo mokymo specialistas (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,59 iki 10,5)

Skelbimo nr.: 61070
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Muitinės mokymo centras
Pareigos: Mokymo ir metodikos skyrius Personalo mokymo specialistas (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,59 iki 10,5)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu

Nr. 1B-1083

MUITINĖS MOKYMO CENTRO MOKYMO IR METODIKOS SKYRIAUS PERSONALO MOKYMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Muitinės mokymo centro Mokymo ir metodikos skyriaus (toliau – Mokymo ir metodikos skyrius) personalo mokymo specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti muitinės pareigūnų fizinio parengimo mokymą ir asmenų, pretenduojančių į tarnybą muitinėje, ir muitinės pareigūnų atitikties fiziniams reikalavimams tikrinimą ir testavimą.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Mokymo ir metodikos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą;

5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.3. turėti 1 metų darbo patirtį fizinio parengimo arba specialiosios profesinės veiklos taktikos srityje;

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

5.5. žinoti suaugusiųjų mokymo principus, gebėti perteikti savo žinias ir praktinius įgūdžius mokymo dalyviams;

5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia fizinio parengimo mokymo programas, teikia jas tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, teikia Mokymo ir metodikos skyriaus vedėjui siūlymus dėl naujų programų rengimo;

6.2. rengia fizinio parengimo metodinę ir mokymo medžiagą;

6.3. organizuoja ir veda fizinio parengimo mokymo užsiėmimus;

6.4. rengia atitikties fiziniams reikalavimams tikrinimo užduotis ir testus;

6.5. vertina Muitinės mokymo centro mokymo dalyvių, muitinės pareigūnų, asmenų, pretenduojančių į tarnybą muitinėje, fizinį pasirengimą;

6.6. atlieka mokymo grupės vadovo ir kuratoriaus funkcijas;

6.7. analizuoja savo pravestų mokymo renginių vertinimo anketas, praktinius reikalavimus, keliamus Lietuvos Respublikos muitinėje dirbantiems asmenims, ir darbines mokymo dalyvių problemas, atsižvelgdamas į rezultatus, tobulina savo vedamų mokymų programas, mokymo medžiagą, metodiką, mokymo kokybę, kad mokymo procesas atitiktų praktinius Lietuvos Respublikos muitinėje dirbančių asmenų tarnybinės ir darbinės veiklos poreikius;

6.8. organizuoja numatytus objektus fizinio parengimo pratyboms (sporto sales, stadionus ir kt.);

6.9. teikia muitinės personalui, Muitinės mokymo centro mokymo dalyviams metodinę ir dalykinę pagalbą, dalijasi darbo patirtimi, konsultuoja savarankiško mokymosi klausimais;

6.10. rengia naudojimosi fiziniu inventoriumi, skirtu mokymams, ir kitomis mokymo priemonėmis tvarkos aprašus, atsako už tinkamą naudojimąsi jais;

6.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Mokymo ir metodikos skyriaus vedėjo pavedimus pagal Mokymo ir metodikos skyriui priskirtas funkcijas.

__________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Jeruzalės g. 25, LT-08420, Vilnius
Telefonas: 8 645 74266
El. paštas: inga.jureviciene@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.