Mokymo ir metodikos skyrius Personalo mokymo specialistas (8,7-11,5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68185
Skelbimo data: 2020-12-30
Konkursą inicijuojanti įstaig: Muitinės mokymo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Mokymo ir metodikos skyrius Personalo mokymo specialistas (8,7-11,5)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos generalinio direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu

Nr. 1B-1124

MUITINĖS MOKYMO CENTRO MOKYMO IR METODIKOS SKYRIAUS PERSONALO MOKYMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 1

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Muitinės mokymo centro Mokymo ir metodikos skyriaus (toliau – Mokymo ir metodikos skyrius) personalo mokymo specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos muitinėje dirbančių asmenų mokymą, jų kompetencijų ugdymą ir vertinimą muitinės veiklos srityje, verslo atstovų, ūkio subjektų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių kitose valstybės įstaigose, mokymą, kvalifikacijos tobulinimą muitinės veiklos srityje ir asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, egzaminavimą profesinei kvalifikacijai suteikti.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Mokymo ir metodikos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą;

5.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;

5.3. turėti 3 metų darbo, susijusio su muitinės veikla, patirtį;

5.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

5.6. žinoti suaugusiųjų mokymo principus, gebėti perteikti savo žinias ir praktinius įgūdžius mokymo dalyviams;

5.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia mokymų muitinės veiklos tematika programas, teikia jas tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, teikia Mokymo ir metodikos skyriaus vedėjui siūlymus dėl naujų programų rengimo;

6.2. rengia mokymų muitinės veiklos tematika metodinę ir mokymo medžiagą, teorines ir praktines, realias darbines situacijas atitinkančias užduotis mokymo dalyviams, nuotolinio, kombinuoto, elektroninio mokymo medžiagą, vykdo tiriamąjį darbą;

6.3. organizuoja ir veda mokymo užsiėmimus muitinės veiklos tematika;

6.4. rengia muitinės veiklos kompetencijų vertinimo užduotis, testus;

6.5. vertina Muitinės mokymo centro mokymo dalyvių, Lietuvos muitinėje dirbančių asmenų, ūkio subjektų kompetencijas, tikrina jų žinias ir gebėjimus, dalyvauja kompetencijų vertinimo ir egzaminų komisijų darbe;

  1. 6. atlieka mokymo grupės vadovo ir kuratoriaus funkcijas;

6.7. kartu su stažuote atliekančiais pareigūnais atlieka bandomuosius prekių deklaravimo, asmenų, transporto priemonių ir prekių muitinio tikrinimo, rizikos įvertinimo ir muitinio įforminimo veiksmus realioje darbo vietoje, stebi įvadinio mokymo metu pareigūnų įgytų teorinių žinių taikymą praktikoje, atlieka stebėseną;

6.8. teikia Lietuvos Respublikos muitinėje dirbantiems asmenims, verslo atstovams, kitiems mokymo dalyviams metodinę ir dalykinę pagalbą, dalijasi darbo patirtimi, konsultuoja savarankiško mokymosi klausimais;

6.9. analizuoja savo pravestų mokymo renginių vertinimo anketas, praktinius reikalavimus, keliamus Lietuvos Respublikos muitinėje dirbantiems asmenims ir darbines mokymo dalyvių problemas, atsižvelgiant į rezultatus tobulina savo vedamų mokymų programas, mokymo medžiagą, metodiką, mokymo kokybę, kad mokymo procesas atitiktų praktinius Lietuvos Respublikos muitinėje dirbančių asmenų tarnybinės ir darbinės veiklos poreikius;

6.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Mokymo ir metodikos skyriaus vedėjo pavedimus pagal Mokymo ir metodikos skyriui priskirtas funkcijas.Informacija apie įstaigą: 0,5 etato
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2701771
El. paštas: mmc@lrmuitine.lt
Adresas: Jeruzalės g. 25, LT-08420, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.