Mokymo administravimo skyriaus Administratorius (pareiginės algos koeficiento intervalas - 7,6 - 8,5).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84026
Skelbimo data: 2022-11-17
Skelbimas galioja iki: 2022-12-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Muitinės mokymo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Mokymo administravimo skyriaus Administratorius (pareiginės algos koeficiento intervalas - 7,6 - 8,5).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
MUITINES
MOKYMO CENTRO MOKYMO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS.

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Muitinės mokymo centro Mokymo administravimo skyriaus (toliau - Mokymo
administravimo skyrius) administratorius yra specialistas.
2. Pareigybė lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis - administruoti Muitinės mokymo centro viešosios paslaugos teikimą
ir Muitinės mokymo centro vykdomą Lietuvos Respublikos muitinės sistemos personalo, kitų
valstybės įstaigų valstybės tarnautojų, ūkio subjektų atstovų mokymo organizavimą ir vykdymą.
4. Mokymo administravimo skyriaus administratorius tiesiogiai pavaldus Mokymo
administravimo skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, muitinės veiklą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą;
5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.3. mokėti valstybinę (lietuviu) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vykdo Muitines mokymo centro teikiamos viešosios paslaugos „Asmenų, pageidaujančių
teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesines kvalifikacijos suteikimas“ teikimą ir administravimą: teikia informaciją, registruoja asmenis laikyti kvalifikacinį,tikrina nustatytos valstybės rinkliavos sumokėjimą, rengia ir išduoda Asmens, teikiančio atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimus, ir veda jų apskaitą, tvarko ir rengia su viešąją paslauga susijusius dokumentus, ataskaitas;
6.2. vykdo Lietuvos Respublikos muitinės sistemos personalui, kitų valstybės įstaigų
valstybės tarnautojams, ūkio subjektų atstovams, asmenims, pageidaujantiems teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, organizuojamų mokamų mokymų administravimą: teikia suinteresuotiems asmenims informaciją, vykdo dalyvių registraciją, vykdo mokesčio už muitinės teikiamas papildomas paslaugas sumokėjimo kontrolę, rengia, tvarko ir teikia su mokamais mokymais susijusius dokumentus, bendrauja ir bendradarbiauja mokamų mokymų vykdymo klausimais įstaigos viduje ir su išorės klientais (mokymo paslaugos gavėjais);
6.3. rengia, išduoda ir registruoja Muitinės mokymo centro mokymo pažymėjimus, vykdo jų
apskaitą, rengia pažymas;
6.4. vykdo elektroninį mokymo dalyvių anketavimą;
6.5. rengia ir teikia informaciją apie Muitinės mokymo centro mokymo, edukacinius ir kt.
renginius, dalyvauja juos organizuojant, rūpinasi informacijos pateikimu informacijos stenduose,kitose informavimo priemonėse;
6.6. administruoja bibliotekos veiklą: veda ir tvarko bibliotekos lankytojų kartoteką, išduoda
knygas lankytojams, vykdo bibliotekos fondo apskaitą, rūšiuoja ir kataloguoja bibliotekos medžiagą (knygas, periodinius leidinius, vaizdajuostes ir garsajuostes);
6.7. sudaro ir tvarko Mokymo administravimo skyriaus bylas, numatytas Muitinės mokymo
centro dokumentacijos planuose, nustatyta tvarka perduoda archyvui;
6.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Mokymo administravimo skyriaus vedėjo pavedimus
pagal Mokymo administravimo skyriui priskirtas funkcijas.
________________
Susipažinau
(parašas)
(vardas,
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2701771
El. paštas: mmc@lrmuitine.lt
Adresas: Jeruzalės g. 25, LT-08420, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.