Mokslo ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44185
Skelbimo data: 2020-03-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Mokslo ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 40P-15 redakcija)


MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti valstybės politikos įgyvendinimą tautinio paveldo apsaugos srityje, koordinuoti Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo bei Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos ir jos priemonių įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: nacionalinių ir ES priemonių, skirtų Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programai įgyvendinti, koordinavimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį etninės kultūros ar tautinio paveldo apsaugos srityje;
4.9. turėti patirties rengiant teisės aktus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tautinio paveldo išsaugojimu, rengia ir teikia siūlymus tautinio paveldo politikos ir strateginių tikslų įgyvendinimo klausimais, siekiant formuoti racionalią tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo politiką ir strategiją;
5.2. analizuoja amatų centrų kūrimo, jų plėtros situaciją, teikia siūlymus rengiant tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos įgyvendinimo organizavimo priemones;
5.3. dalyvauja organizuojant tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos priemonių įgyvendinimą, prireikus, rengia programos pakeitimus, organizuoja programos priemonių įgyvendinimo duomenų surinkimą;
5.4. rengia tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų, sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo tvarkomis susijusius teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą Tautinio paveldo produktų įstatymo nuostatų ir Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos priemonių įgyvendinimą;
5.5. koordinuoja tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos darbą;
5.6 organizuoja Tautinio paveldo produktų tarybos darbą;
5.7. organizuoja paraiškų valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams teikimą ir jų vertinimą, koordinuoja šių stipendijų skyrimą;
5.8. pagal kompetenciją organizuoja konsultacijas su institucijomis, socialiniais ekonominiais partneriais, atstovauja komisijose, komitetuose ir darbo grupėse;
5.9. dalyvauja organizuojant tautinio paveldo produktų interneto svetainės priežiūrą;
5.10. rengia ES finansuojamų priemonių, susijusių su tradicinių amatų centrų plėtra, įgyvendinimo taisyklių ir kitų teisės aktų rengimą, konsultuoja dėl jų taikymo ir koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;
5.11. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
5.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas ir pavardė)
______________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.