Mokslo ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46121
Skelbimo data: 2020-12-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Mokslo ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų stebėsena ir analizė;
6.2. Žemės ūkio mokslo tarybos veiklos organizavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
16. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
20. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
21. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
22. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
23. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
24. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
25. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
27. Formuoja mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programas ir vykdytinų projektų, reikalingų žemės ūkio strateginių nuostatų bei ES reglamentų įgyvendinimo klausimams spręsti, poreikį, koordinuoja ir organizuoja jų įgyvendinimą, organizuoja mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos priežiūros komisijų darbą..
28. Dalyvauja integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių), kitų mokslo ir verslo bendradarbiavimo struktūrų plėtros, šalies mokslo integravimo į Europos mokslo erdvę procesuose..
29. Organizuoja Žemės ūkio mokslo tarybos veiklą ir koordinuoja tarybos nutarimų įgyvendinimą..
30. Koordinuoja ir organizuoja dalyvavimą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkio veiklos pasaulinio mokslinių tyrimų aljanso veikloje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
31.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
31.2. studijų kryptis – žemės ūkis (arba);
31.3. studijų kryptis – biologija (arba);
31.4. studijų kryptis – chemija (arba);
31.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
31.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
31.7. darbo patirties sritis – mokslinių tyrimų ar eksperimentinės ar technologinės plėtros srities patirtis;
31.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
32. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
32.1. kalba - anglų;
32.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

33. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
33.1. komunikacija - 3 lygis;
33.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
33.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
33.4. organizuotumas - 3 lygis;
33.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
34. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
34.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
35. Profesinė kompetencija:
35.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: 8 5 2196811
El. paštas: vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.