Mokslo ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46122
Skelbimo data: 2020-12-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Mokslo ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. tarptautiniai ryšiai;
4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos administravimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Mokslo atstovavimas ES ir tarptautinėse organizacijose;
6.2. Tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos pojektų stebėsena ir analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
14. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
17. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
20. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
21. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
22. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
23. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
24. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
26. Atstovauja Lietuvai tarptautinėje Vidurio ir Rytų Europos iniciatyvai dėl žiniomis grįstos bioekonomikos plėtros žemės ūkio, akvakultūros ir miškininkystės srityse BIOEAST..
27. Koordinuoja ir užtikrina žemės ūkio mokslo atstovavimą Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Maisto išteklių užtikrinimo, tvarus žemės ūkio ir bioekonomikos komiteto veikloje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – žemės ūkis (arba);
28.3. studijų kryptis – komunikacija (arba);
28.4. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) (arba);
28.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
28.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.7. darbo patirties sritis – mokslinių tyrimų ar eksperimentinės ar technologinės plėtros srities patirtis;
28.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
29. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
29.1. kalba - anglų;
29.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
30.2. organizuotumas - 3 lygis;
30.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
30.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
30.5. komunikacija - 3 lygis.
31. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
32. Profesinė kompetencija:
32.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: 8 5 2196811
El. paštas: vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.