Mokslo ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64017
Skelbimo data: 2020-03-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Mokslo ir inovacijų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 40P-17


MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3).
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Skyriaus darbuotojo pareigybė reikalinga padėti organizuoti valstybės politikos įgyvendinimą tautinio paveldo apsaugos srityje, koordinuoti Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo bei Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos ir jos priemonių įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: nacionalinių ir ES priemonių, skirtų Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programai įgyvendinti, koordinavimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
5.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
5.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
5.8. turėti 1 metų darbo patirtį etninės kultūros ar tautinio paveldo apsaugos srityje.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. analizuoja teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tautinio paveldo išsaugojimu, rengia ir teikia siūlymus tautinio paveldo politikos ir strateginių tikslų įgyvendinimo klausimais, siekiant formuoti racionalią tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo politiką ir strategiją;
6.2. analizuoja amatų centrų kūrimo, jų plėtros situaciją, teikia siūlymus rengiant tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos įgyvendinimo organizavimo priemones;
6.3. dalyvauja organizuojant Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos priemonių įgyvendinimą, prireikus, teikia pasiūlymus dėl programos pakeitimo, dalyvauja organizuojant programos priemonių įgyvendinimo duomenų surinkimą;
6.4. dalyvauja rengiant tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų, sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo tvarkomis susijusius teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą Tautinio paveldo produktų įstatymo nuostatų ir Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos priemonių įgyvendinimą;
6.5. padeda organizuoti tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos darbą;
6.6. dalyvauja organizuojant Tautinio paveldo produktų tarybos darbą;
6.7. organizuoja paraiškų valstybės stipendijų tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams teikimą ir jų vertinimą, koordinuoja šių stipendijų skyrimą;
6.8. dalyvauja organizuojant tautinio paveldo produktų kūrėjų patikras;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant konsultacijas su institucijomis, socialiniais ekonominiais partneriais;
6.10. dalyvauja organizuojant tautinio paveldo produktų interneto svetainės priežiūrą;
6.11. dalyvauja organizuojant ES finansuojamų priemonių, susijusių su tradicinių amatų centrų plėtra, įgyvendinimo taisyklių ir kitų teisės aktų rengimą, konsultuoja dėl jų taikymo ir koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą;
6.12. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
6.13. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
6.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas ir pavardė)
______________________________
(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2391001
El. paštas: zum@zum.lt
Adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.