Mokestinių prievolių departamento vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43257
Skelbimo data: 2019-12-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Mokestinių prievolių departamento vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2019 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. VP-127


MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO
VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento (toliau — Departamentas) ) vyresniojo patarėjo pareigybė yra reikalinga analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, reikalingą Departamento pagrindinių uždavinių, susijusių su Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, mokesčių mokėtojų aptarnavimą nuostatų įgyvendinimu bei teikti Departamento vadovybei siūlymus dėl veiklos tobulinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje — mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
6.2. turėti 4 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo organizavimo, paslaugų teikimo koordinavimo, aptarnavimo kokybės užtikrinimo bei efektyvios veiklos modelių diegimo klientų aptarnavimo padaliniuose srityse.
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą ir mokesčių mokėtojų aptarnavimą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.5. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti veiklą;
6.6. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
6.7. išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti sklandų Departamento darbą pagal Departamento kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir vykdo Departamento priskirtų funkcijų atlikimą bei nustatytų uždavinių įgyvendinimą;
7.2. įgyvendinant mokesčių mokėtojų aptarnavimo standarto nuostatas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau — VMI), vykdo jų taikymo stebėseną ir kontrolę bei konsultuoja VMI valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau — darbuotojai), mokesčių mokėtojų aptarnavimo gerinimo klausimais, organizuoja ir dalyvauja pagal Departamento kompetenciją vykdant įvairias apklausas, tyrimus apie mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybę;
7.3. teikia metodinę pagalbą mokesčių mokėtojų aptarnavimo srityje, dalyvauja rengiant metodikas, veiklos procesų schemas bei jų aprašus, įvairias apklausas ir kitus dokumentus susijusius su mokesčių mokėtojų aptarnavimu AVMI mokestinių prievolių padaliniuose;
7.4 pagal Departamento kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja kuruojamų klientų eilių valdymo sistemų bei jų komponentų naudojimą, užtikrina tinkamą jų administravimą, inicijuoja atnaujinimus, keitimus, veiklos procesų ir funkcionalumų tobulinimą bei plėtrą, teikia siūlymus darbo su kuruojamomis sistemomis gerinimui;
7.5. organizuoja, koordinuoja ir vykdo apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau —AVMI) vykdomų mokestinių prievolių užtikrinimo procedūrų vykdymo patikrinimus;
7.6. apibendrina, analizuoja, vertina dokumentus, informaciją bei žinias, reikalingas Departamento uždaviniams spręsti;
7.7. apibendrina, analizuoja, vertina informaciją, susijusią su Departamento veikla, rengia išvadas ir pasiūlymus Departamento vadovybei dėl Departamento veiklos valdymo, planavimo, kontrolės ar vertinimo tobulinimo siekdamas užtikrinti Departamento funkcijų vykdymą;
7.8. pagal Departamento kompetenciją teikia paaiškinimus, išvadas, pasiūlymus bei kitokią informaciją kitiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) administracijos padaliniams;
7.9. rengia atsakymus į mokesčių mokėtojų ir įstaigų, institucijų bei organizacijų paklausimus, suteikdamas informaciją pagal kompetenciją;
7.10. pagal Departamento kompetenciją organizuoja teisės aktų rengimą, dalyvauja teisės aktų rengime bei teikia pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių mokėtojų aptarnavimą VMI, įgyvendinimą;
7.11. siekdamas užtikrinti tinkamą priskirtų procedūrų vykdymo, veiklos procesų kokybę, vykdo ir dalyvauja organizuojant VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
7.12. dalyvauja seminaruose bei kituose susitikimuose su mokesčių mokėtojais, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, siekdamas užtikrinti Departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą;
7.13. VMI prie FM vadovybės ar Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja VMI prie FM administracijos ir sudarytų funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų) bei projektų veikloje, siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento ar VMI prie FM vadovybės pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
__________________________

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.