Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43136
Skelbimo data: 2019-12-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. lapkričio 15 d.
įsakymu Nr. VP-120


MOKESČIŲ INFORMACIJOS DEPARTAMENTO
ŠVIETIMO IR METODIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Mokesčių informacijos departamento (toliau ― Departamentas) Švietimo ir metodikos skyriaus (toliau ― skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti centralizuotai vykdomų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) mokymų poreikį, planuoti ir organizuoti seminarus (įskaitant elektorinius seminarus ir elektorinių seminarų įrašus) ir kitus renginius, atlikti tyrimus bei vertinimus mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje ― mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo, vadybos arba finansų srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą, veiklos planavimą, kokybės vadybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
4.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
4.5. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
4.6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.8. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas užtikrinti sklandų, kokybišką ir efektyvų mokesčių mokėtojų švietimą konsultavimą ir informavimą, analizuoja centralizuotai vykdomų mokymų (seminarų) poreikį, planuoja ir organizuoja seminarus, elektorinius seminarus, elektroninių seminarų įrašų atlikimą ir kitus renginius mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo bei mokesčių teisės aktų taikymo klausimais mokesčių mokėtojams;
5.2. siekdamas užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų švietimą analizuoja ir vertina kitų institucijų (organizacijų, asocijuotų struktūrų) prašymus dėl dalyvavimo jų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose
5.3. organizuoja ir (ar) vykdo apklausas (tyrimus) mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo klausimais, analizuoja ir sistemina apklausų (tyrimų) rezultatus bei teikia išvadas ir pasiūlymus, siekdamas palaikyti grįžtamajį ryšį su mokesčių mokėtojais;
5.4. dalyvauja kuriant bei testuojant programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM programinės įrangos, taikomųjų ir informacinių sistemų kūrimo bei panaudojimo, siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
5.5. siekdamas užtikrinti efektyvų ir kokybišką mokesčių mokėtojų švietimą, konsultavimą bei informavimą, dalyvauja realizuojant vieningos, pažangios ir dinamiškos konsultavimo, švietimo ir informavimo praktikos taikymą visoje VMI prie FM;
5.6. siekdamas užtikrinti Departamentui pavestų funkcijų vykdymą, kaupia, sistemina ir analizuoja Departamento veiklos duomenis, rengia bei teikia Departamento skyrių veiklos ataskaitas;
5.7. rengia (dalyvauja rengiant) Departamento veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas;
5.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir (ar) Departamento skyriaus vedėjo pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.
__________________________

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: 8 5 271 8216
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.