Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1)

Skelbimo nr.: 8660
Skelbimo data: 2019-08-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2019 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. VP-90

MOKESČIŲ INFORMACIJOS DEPARTAMENTO
ŠVIETIMO IR METODIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Mokesčių informacijos departamento (toliau ― Departamentas) Švietimo ir metodikos skyriaus (toliau ― skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti sklandų, kokybišką ir efektyvų mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo procesą.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje ― mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba teisės srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir mokesčių administravimą, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą ir kitus poįstatyminius teisės aktus;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas užtikrinti efektyvų ir kokybišką mokesčių mokėtojų konsultavimą bei informavimą, vykdo nuoseklią ir kryptingą mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo bei informavimo procedūrų analizę, teikia siūlymus šių procedūrų gerinimo klausimais, ne rečiau kaip vieną kartą metuose peržiūri ir koordinuoja Mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo procedūrų vadovo (toliau ― Procedūrų vadovas), rengimą ir atnaujinimą, pagal atsakingų padalinių pateiktus atnaujinimo projektus, atnaujina Procedūrų vadovą, ypatingą dėmesį skiria mokesčių mokėtojų aptarnavimo šviečiant ir konsultuojant kokybės stebėjimui, analizavimui ir vertinimui, aptarnavimo kokybės gerinimui;
5.2. siekdamas užtikrinti sklandžiai veikiantį švietimo ir konsultavimo procesą, vykdo planingą atskirų švietimo ir konsultavimo bei informavimo procedūrų peržiūrą, identifikuoja problemines sritis, teikia pasiūlymus proceso optimizavimui bei probleminių sričių tobulinimui, nustato proceso kontrolės priemones ir jas realizuoja;
5.3. siekdamas užtikrinti švietimo ir konsultavimo proceso kokybę, analizuoja skundus/nusiskundimus/pranešimus ir pasiūlymus, gautus dėl švietimo ir konsultavimo proceso, teikia išvadas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) administracijos padaliniams, rengia atsakymus į mokesčių mokėtojų ir kitų subjektų pateiktus skundus/nusiskundimus/pranešimus ir/ar pasiūlymus dėl švietimo ir konsultavimo proceso, kaupia ir analizuoja duomenis apie gautus skundus/nusiskundimus/pranešimus bei teikia pasiūlymus dėl jų skaičiaus mažinimo;
5.4. siekdamas užtikrinti pavestų funkcijų įgyvendinimą teikia siūlymus dėl strateginių krypčių šviečiant, konsultuojant ir informuojant mokesčių mokėtojus bei kontroliuoja, kaip laikomasi VMI prie FM viršininko patvirtintų strateginių krypčių Departamento veikloje, rengia ir teikia nustatytos formos Departamento planus, ataskaitas, suvestines bei kitą reikiamą informaciją (veiklos planai ir ataskaitos, veiklos ataskaita (funkcinė), vadovybei pagal poreikį teikiamos savaitinės ataskaitos ir kt.);
5.5. siekdamas užtikrinti švietimo ir konsultavimo veiklos nepertraukiamumą nustatyta tvarka rengia Departamento (jo skyrių) veiklos planus, organizuoja jų įgyvendinimą ir teikia ataskaitas apie šių veiklos planų įvykdymą;
5.6. siekdamas užtikrinti pakankamą ir aiškų švietimo ir konsultavimo proceso teisinį reglamentavimą, administruoja švietimo ir konsultavimo proceso atskirų procedūrų teisinį reglamentavimą (vidinių ir išorinių taisyklių, rekomendacijų, instrukcijų ir pan.), analizuoja šių teisės aktų suderinamumą, nuostatų aiškumą bei teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;
5.7. siekdamas užtikrinti mokesčių mokėtojams teikiamos konsultavimo, švietimo bei informavimo paslaugos kokybę ir kuo didesnį mokesčių mokėtojų pasitenkinimą šia paslauga, vykdo tikslingus ir informatyvius tyrimus mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo klausimais, atlieka šių veiklų poreikio analizę, inicijuoja, organizuoja ir (ar) dalyvauja vykdant apklausas bei, atsižvelgiant į Departamento atliekamus mokesčių mokėtojų nuomonės tyrimų ir apklausų rezultatus, rengia išvadas, apibendrinimus, teikia siūlymus švietimo ir konsultavimo veiklos gerinimo klausimais;
5.8. siekdamas užtikrinti rizikos ir kokybės valdymą mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo procese, administruoja rizikos ir kokybės valdymą, stebi, kaip yra vykdomi metiniai uždaviniai, kaip proceso procedūrų vykdymas atitinka procesų kriterijų siektinas metines reikšmes, identifikuoja ir apibendrina rizikas, rengia ir teikia nustatytos formos ataskaitas, suvestines bei kitą reikiamą informaciją šio proceso savininkui;
5.9. siekdamas užtikrinti tinkamą Departamento intraneto svetainės kokybę, nustato Departamento intraneto svetainės turinį, struktūrą, prižiūri, kad būtų skelbiama aktuali ir atnaujinta informacija;
5.10. vykdo kitus su Departamento skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir (ar) Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.
_____________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 5 2687 834
El. paštas: NBFC-R.Jusaitiene@vmi.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-08-23
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.