Miškų ūkio priežiūros skyrius vyriausiasis specialistas (Marijampolės regionui) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45272
Skelbimo data: 2020-09-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė miškų tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Miškų ūkio priežiūros skyrius vyriausiasis specialistas (Marijampolės regionui) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Tauragė
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Valstybinės miškų tarnybos
2020 m. rugpjūčio 31 d.
direktoriaus įsakymu Nr. 260-20-V
 

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS
MIŠKŲ ŪKIO PRIEŽIŪROS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinė kontrolė.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. leidimų kirsti mišką išdavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
11. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
13. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
14. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus
16. Derina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus bei kontroliuoja miškotvarkos darbų kokybę. Išduoda leidimus kirsti mišką, vertina Pranešimus apie ketinimą kirsti mišką
17. Vykdo privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę
18. Pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria nuobaudas už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse
19. Registruoja abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytus pažeidimus
20. Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės ir (ar) kitais atvejais)
21. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose. Vykdo kitas teisės aktais deleguotas funkcijas ir (ar) darbus, numatytus Valstybinės miškų tarnybos sutartyse su kitomis įstaigomis ir organizacijomis

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
arba:
22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirties sritis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;
22.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės patirtis;
22.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
24.2. organizuotumas - 3 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.5. komunikacija - 3 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
25.2. konfliktų valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.