Miškų kontrolės departamento Vilniaus miškų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56160
Skelbimo data: 2023-05-23
Skelbimas galioja iki: 2023-06-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Miškų kontrolės departamento Vilniaus miškų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,506.60
Darbo vieta (miestas): Elektrėnai
Informacija apie įstaigą: Taikoma suminė darbo laiko apskaita.
Kontaktai išsamesnei informacijai:
Inga Jurčytė
Telefonas: 8 6 72 38110
El. paštas: Inga.jurcyte@aad.am.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
MIŠKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTO
VILNIAUS MIŠKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūra skyriaus kontroliuojamoje teritorijoje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Miškų apsauga skyriaus kontroliuojamoje teritorijoje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
15. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
16. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Vykdo Lietuvos Respublikos miškų įstatyme Miškų kontrolės departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą.
19. Vykdo valstybinę visų nuosavybės formų kontroliuojamos teritorijos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo, apsaugos kontrolę, žaliavinę medieną naudojančių ūkio subjektų žaliavinės medienos apskaitos, sanitarinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę, miško dauginamosios medžiagos kilmės, kokybės, auginimo, prekybos, naudojimo, ūkinių priemonių vykdymo sėklinėje miško bazėje kontrolę.
20. Vykdo valstybinių ir privačių miškų kirtimų ir atkūrimo valstybinę kontrolę, miško žemės naudojimo kontrolę, medienos apskaitos, gabenimo, lentpjūvių kontrolę; atlieka želdinių, žėlinių priežiūrą, bendrus valdos patikrinimus, vykdo 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 įgyvendinimo priežiūrą.
21. Pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria nuobaudas už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.
22. Pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinę miškų kontrolę, užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, AAD direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir kontrolės klausimais vykdymą.
23. Pagal kompetenciją vykdo ūkio subjektų konsultavimą miško naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės klausimais.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
24.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
24.4. studijų kryptis – teisė (arba);
24.5. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
arba:
24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.7. darbo patirties sritis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;
24.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
26.2. organizuotumas - 3 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
26.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
26.5. komunikacija - 3 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
27.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: +37052196830; +37067286453
El. paštas: grazina.cekolyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.