Miško išteklių apskaitos ir ūkinių priemonių projektavimo skyriaus vadovė (-as)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88279
Skelbimo data: 2023-05-23
Skelbimas galioja iki: 2023-06-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Miško išteklių apskaitos ir ūkinių priemonių projektavimo skyriaus vadovė (-as)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: DARBO UŽMOKESTIS (bruto):NUO 2560 EUR IKI 3328 EUR
Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:
Esame didžiausias, regioniškiausias miškininkystės srities darbdavys, aktyviai prisidedantis prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo. Vertiname kiekvieną VMU bendruomenės narį ir jo indėlį į #DarbąKurįMylime ir šiuo metu


PRIE KOMANDOS KVIEČIAME PRISIJUNGTI

MIŠKO IŠTEKLIŲ APSKAITOS IR ŪKINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO SKYRIAUS VADOVĘ (-Ą)

DARBO FUNKCIJOS:

1. vadovauja skyriaus darbui ir paskirsto darbus skyriaus darbuotojams, vadovaudamasis darbuotojų pareigybių aprašymais;
2. organizuoja ir kontroliuoja miško ūkinių priemonių projektavimo darbus;
3. organizuoja ir koordinuoja miško išteklių apskaitos duomenų bazių formavimo ir tvarkymo darbus;
4. organizuoja ir koordinuoja pagrindinių miško kirtimų išdėstymo projektų rengimo darbus;
5. kontroliuoja miškų tvarkymo schemų rengimo darbus;
6. organizuoja suprojektuotų ūkinių priemonių derinimo procedūras;
7. organizuoja ir koordinuoja kartografinės medžiagos sudarymo darbus;
8. organizuoja parengtos medžiagos perdavimą įmonės regioninių padalinių atstovams ar kitiems darbų užsakovams;
9. rengia ir teikia informaciją komunikacijos specialistams kuruojamos veiklos klausimais;
10. dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo miškų klausimais veiklose;
11. pagal kompetenciją organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams, dalyvauja organizuojant ir vykdant darbuotojų švietimą;
12. pagal kompetenciją dalyvauja Įmonėje organizuojant viešuosius pirkimus;
13. pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, vykdomos veiklos patikrinimuose;
14. pagal veiklos sritį dalyvauja nagrinėjant kitų juridinių asmenų ar piliečių prašymus, pareiškimus, skundus, raštus; dalyvauja ruošiant atsakymus ar kitus dokumentus;
15. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja vidaus teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, išvadų, pastabų ir pasiūlymų dėl derinimui pateiktų teisės aktų rengimą ir teikimą;
16. pagal kompetenciją pasirašo raštus, pažymas, informacinius ir kitus dokumentus;
17. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams su darbo funkcijomis ir jų vykdymu susijusiais klausimais;
18. planuoja ir organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, užtikrina pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, paskirsto pavaldiems darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą ir įvykdymo terminus;
19. organizuoja, vykdo savo bei pavaldžių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir esant poreikiui inicijuoja prekių ir paslaugų pirkimą;
20. teikia atsakingiems asmenims su pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaita susijusią informaciją ir duomenis;
21. nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ar atsakomybės priemonių taikymo, siekiant užtikrinti tinkamą jų veiklos kokybę ir motyvaciją, teikia siūlymus Darbdaviui dėl darbo organizavimo gerinimo;
22.vykdo darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai struktūriniame padalinyje funkcijas ar įgaliojimus, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pareigas, rūpinasi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
23. pagal kompetenciją padeda užtikrinti korupcijos prevenciją Įmonėje, savo darbo srityje nustato, valdo ir nuolat vertina korupcijos pasireiškimo ir veiklos rizikas, jų pokyčius ir joms valdyti taikomų veiksmų bei priemonių veiksmingumą, organizuoja šių rizikų valdymą ir vykdo rizikos šeimininko pareigas, siūlo, identifikuoja, diegia, organizuoja ir kontroliuoja ir (ar) įgyvendina priemones nustatytos rizikos mažinimui (šalinimui) bei atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas šioje srityje;
24. užtikrina jog jo darbo srityje (padalinyje / skyriuje (-iuose)) yra taikomi Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir yra laikomasi šių reikalavimų;
25. pagal kompetenciją diegia ir įgyvendina vidaus kontrolės priemones savo darbo srityje bei prižiūri pavaldžių darbuotojų vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl vidaus kontrolės tobulinimo ir priemonių nustatymo, teikia informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius
26. vadovaudamasis įstatymais, poįstatyminiais ar Įmonės vidaus teisės aktais arba gavęs aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų pavedimą, rengia ir teikia ataskaitas ir / ar kitą informaciją, apie savo, pavaldžių darbuotojų ar Įmonės veiklą;
27.vykdo kitus Darbdavio, tiesioginio vadovo, su tiesioginio vadovo žinia aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su vykdomomis funkcijomis.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo miškininkystės krypties kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį atliekant vidinės miškotvarkos projektų rengimo ar pagrindinių miško kirtimų projektavimo darbus arba ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
3. žinoti įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus ir kitų institucijų tvarkomuosius ir normatyvinius dokumentus, susijusius su Miško išteklių apskaitos ir ūkinių priemonių projektavimo skyriaus veikla;
4. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu, mokėti dirbti su GIS (ArcGIS, QGIS ar analogiškos) programomis;
5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
6. mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.


PAGEIDAUTINI REIKALAVIMAI:
turėti duomenų bazių valdymo (MS Access) ir darbo su miškotvarkos duomenų bazėmis (LMIIIS ar MKIIS) įgūdžių.

MES SIŪLOME:
• papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą;
• skiepus nuo gripo ir erkinio encefalito;
• įdomų, dinamišką, pilną iššūkių darbą;
• galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
• kolegų palaikymą bei pagalbą;
• 5 papildomas atostogų dienas.

DARBO UŽMOKESTIS (bruto):NUO 2560 EUR IKI 3328 EUR
Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

DARBO VIETA: Savanorių pr. 176, Vilnius

TELEFONAS PASITEIRAUTI: 8 695 10160
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.