Ministerijos patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 54958
Skelbimo data: 2023-02-07
Skelbimas galioja iki: 2023-02-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Ministerijos patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 14.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,604.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Strateginių veiklos dokumentų įgyvendinimo stebėsena.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Strateginių veiklos dokumentų rengimo koordinavimas ir prioritetinių projektų portfelio projektų įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
15. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
19. Atlieka priskirtų energetikos transformacijos projektų stebėseną ir koordinavimą.
20. Formuoja, analizuoja ir teikia siūlymus priskirtų Energetikos ministerijos projektų tobulinimo klausimais, rengia ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl susijusių teisės aktų tobulinimo.
21. Pagal kompetenciją koordinuoja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano nuostatų atnaujinimo procesą.
22. Pagal kompetenciją koordinuoja vandenilio energetikos plėtros klausimus.
23. Pagal kompetenciją rengia priskirtų Energetikos ministerijos projektų ataskaitas, esant poreikiui pristato projektų įgyvendinimo ataskaitas, energetikos ministerijos vadovybei.
24. Pagal kompetenciją atstovauja Energetikos ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse; dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius susitikimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – teisė (arba);
25.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
25.4. studijų kryptis – ekonomika;
25.5. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
arba:
25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.7. darbo patirties sritis – energetikos srityje;
25.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba - anglų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. komunikacija - 4 lygis;
27.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
27.4. organizuotumas - 4 lygis;
27.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis;
28.2. informacijos valdymas - 4 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. veiklos planavimas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rūta Rudzkienė
Telefonas: +37052718902; +37067285217
El. paštas: ruta.rudzkiene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.