Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (koef. 8)

Skelbimo nr.: 8677
Skelbimo data: 2019-09-09
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (koef. 8)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. 40-291/19

MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO
BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (MŪTD-BAS-2)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojo) pareigybė reikalinga vykdyti Skyriui priskirtą bendrojo naudojimo objektų valdytojų (bendrojo naudojimo objektų administratorių, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų ir jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų) veiklos priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją bei nagrinėti su tuo susijusius fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus, organizuoti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skirti ir keisti bendrojo naudojimo objektų administratorius.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – daugiabučių namų valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį teisės, viešojo administravimo ar inžinerijos krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais daugiabučių namų valdymą, išmanyti vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančius teisės aktus;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją, organizuoja ir atlieka:
5.1.1. kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką;
5.1.2. neplanuotus bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu;
5.1.3. administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus;
5.2. kontroliuoja ir koordinuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklą, pavedimų vykdymą, kaupia informaciją, padedančią vertinti jų veiklą, teikia siūlymus dėl jų darbo organizavimo tobulinimo, veiklos efektyvumo gerinimo;
5.3. teikia Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti; inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, rengimą / tobulinimą;
5.4. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;
5.5. teikia išvadas ir siūlymus Skyriaus vedėjui daugiabučių namų valdymo, priežiūros organizavimo, daugiabučių namų gyventojams tiekiamų paslaugų tobulinimo klausimais;
5.6. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal Skyriaus valstybės tarnautojams priskirtą kompetenciją ir teikia teisės aktuose nurodytiems pareigūnams nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas;
5.7. rengia pažymas mero, mero pavaduotojų bei Savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimams;
5.8. atstovauja Savivaldybės administracijai pagal suteiktus įgaliojimus valstybės ir Savivaldybės institucijose sprendžiant daugiabučių namų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo, daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jų rėmimo klausimus;
5.9. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, administratorių atrinkimo, skyrimo bei keitimo, daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jų rėmimo klausimais;
5.10. pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką;
5.11. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui skyriaus reguliavimo sričiai priskirtos veiklos plėtojimo klausimais;
5.12. sudaro valdytojų sąrašą ir jį administruoja;
5.13. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus;
5.14. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________

Susipažinau ir sutinku:

_________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt, tel. Nr (8 5) 219 68 08, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 211 2593
El. paštas: justina.kropaite@vilnius.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-09-16
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.