Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyrio Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 8959
Skelbimo data: 2020-01-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyrio Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. PAD-80


MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO
SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti savivaldybės biudžetinių įstaigų statinių ir įrenginių tinkamą funkcionavimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – savivaldybės biudžetinių įstaigų statinių ir įrenginių priežiūros ir tvarkymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, archyvavimą, viešuosius pirkimus, statybos valdymą, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų projektų administravimą;
4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, įgyvendinant priskirtas funkcijas, uždavinius ir priemones;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal priskirtas programų priemones vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo skyriaus organizuojamų paprastojo remonto, esant būtinybei, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų techninę priežiūrą;
5.2. renka, analizuoja ir kaupia informaciją apie savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatų techninę būklę ir lėšų poreikį techninei būklei gerinti, teikia siūlymus dėl prioritetų, skiriant lėšas įstaigų statinių esminio pagerinimo darbams;
5.3. rengia įvykdytų ar vykdomų priemonių ataskaitas ir teikia skyriaus vedėjui;
5.4. rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
5.5. kontroliuoja projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, statybos techninius reglamentus bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
5.6. tikrina ir pasirašo gautus iš rangovų ir paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, pažymas, sąskaitas faktūras, visiškai atsakydamas už aktais įformintą darbų kiekį, kainų atitiktį viešųjų pirkimų dokumentams, sutarčių sąlygų vykdymo, lėšų naudojimo kontrolę ir atliekamų darbų normatyvinę kokybę, laiku informuoja skyriaus vedėją apie darbų eigą bei projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas;
5.7. rengia ir teikia projektų inicijavimo paraiškas Investicijų ir ekonomikos departamentui;
5.8. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina kuruojamos srities investicinius ir neinvesticinius projektus;
5.9. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus savo kompetencijai priskirtais klausimais;
5.10. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikia nuomonę bei atstovauja savo kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
5.11. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, rengia atsakymus į paklausimus;
5.12. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, spręsdamas su paskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusias problemas;
5.13. vykdo būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems programos priemonių įgyvendinimą.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Susipažinau

______________________
(Parašas)

______________________
(Vardas ir pavardė)

______________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-01-22
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.