Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43798
Skelbimo data: 2020-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto infrastruktūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Skyriaus uždavinius ir funkcijas – išduoti ir kontroliuoti leidimus atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, nutraukti arba apriboti eismą, spręsti su tuo susijusius klausimus, tikrinti ir derinti statinių projektus, susijusius su susisiekimo ir inžinerinėmis komunikacijomis, rengti ir administruoti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, organizuoti miesto infrastruktūros įrengimą, priežiūrą ir remontą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, nutraukti arba apriboti eismą išdavimo, savivaldybės susisiekimo infrastruktūros plėtros – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos, elektros, transporto arba mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį inžinerijos srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus;

4.4. būti susipažinęs su Panevėžio miesto kelių (gatvių) infrastruktūra;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. išduoda leidimus, norint atlikti žemės kasinėjimo, atitvėrimo darbus Panevėžio miesto teritorijoje;

5.2. koordinuoja žemės darbų vykdymą ir vietinės rinkliavos surinkimą už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje;

5.3. kaupia ir sistemina informaciją apie išduotus avarinius leidimus kasti ir išduotus leidimus kasti ir aptverti kompiuterinėje duomenų bazėje;

5.4. tikrina aplinkos sutvarkymo ir dangų atkūrimo kokybę, kai likviduotos požeminių tinklų avarijos;

5.5. priima baigtus dangų atkūrimo darbus po inžinerinių tinklų paklojimo pagal išduotus leidimus ir kontroliuoja atkurtų dangų būklę per garantinį laikotarpį;

5.6. koordinuoja inžinerinių tinklų klojimą tarp atskirų statytojų ir jų rangovų, siekdamas sumažinti eismo nuostolius;

5.7. koordinuoja veiksmus su organizacijomis, eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, dėl naujų paklotų tinklų priėmimo naudoti, pasirašo pažymose apie dangų atkūrimą;

5.8. nustatyta tvarka išduoda leidimus laikinai nutraukti arba apriboti eismą miesto gatvėmis;

5.9. organizuoja kelių (gatvių) žymėjimo lentelių, kvartalų schemų gamybą ir tvirtinimą, paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, vaikų žaidimo aikštelių, suoliukų įrengimo, eksploatavimo ir remonto darbus, miesto bendrojo naudojimo aikščių, skverų mažosios architektūros priežiūrą, miesto tvarkymo darbus švenčių, renginių metu;

5.10. organizuoja miesto fontanų, paplūdimių, medinių tiltelių priežiūrą ir eksploatavimą;

5.11. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto infrastruktūros objektams taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, teikia informaciją apie lėšų poreikį;

5.12. tikrina naujos statybos, rekonstravimo, modernizavimo (atnaujinimo), kapitalinio remonto, paprastojo remonto projektų inžinerinių komunikacijų atitiktį teisės aktams, specialiesiems reikalavimams;

5.13. rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;

5.14. kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su atliekamomis funkcijomis, vykdymą;

5.15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su atliekamomis funkcijomis, projektus;

5.16. kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su atliekamomis funkcijomis, vykdymą;

5.17. rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdydamas pirkimus, susijusius su pareigybei priskirtomis funkcijomis;

5.18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybinėmis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant klausimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;

5.19. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami klausimai, susiję su atliekamomis funkcijomis;

5.20. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;

5.21. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, susijusius su pareigybei priskirtomis funkcijomis, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams ir trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;

5.22. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia visuomenės informavimo atstovams, fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją, susijusią su atliekamomis funkcijomis;

5.23. rengia su atliekamomis funkcijomis susijusias ataskaitas;

5.24. vykdo paskesnę finansų kontrolę;

5.25. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją;

5.26. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.