Medienos ruošos ir prekybos vadovė (-as) Ignalinos regioniniame padalinyje

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 87870
Skelbimo data: 2023-05-08
Skelbimas galioja iki: 2023-05-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Medienos ruošos ir prekybos vadovė (-as) Ignalinos regioniniame padalinyje
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą: DARBO UŽMOKESTIS (bruto):NUO 2560 EUR IKI 3328 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:

Esame didžiausias, regioniškiausias miškininkystės srities darbdavys, aktyviai prisidedantis prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo. Vertiname kiekvieną VMU bendruomenės narį ir jo indėlį į #DarbąKurįMylime ir šiuo metu

PRIE KOMANDOS KVIEČIAME PRISIJUNGTI

MEDIENOS RUOŠOS IR PREKYBOS VADOVĘ (-Ą) IGNALINOS REGIONINIAME PADALINYJE

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

1.vadovaudamasis mokslo ir technikos pasiekimais, dalyvauja regioninio padalinio techninės veiklos vystyme, teikia pasiūlymus dėl pažangios technikos ir technologijų įdiegimo, organizuoja ir užtikrina efektyvų ir pelningą regioninio padalinio darbą, rengia medienos ruošos, energetikos ūkio plėtojimo programas, projektus, planus arba pats juos vykdo;

2.savalaikiai parengia medienos sortimentinį planą, vykdo gamybinės veiklos planavimą, atlieka gamybinės – finansinės veiklos analizę, tobulina darbo organizavimą ir gamybos valdymą, ieško resursų darbo našumo, išdirbių didinimui, gamybos išlaidų ir produkcijos išvežimo savikainos mažinimui, prastovų šalinimui;

3.tvirtina biržių eksploatavimo technologines korteles, kontroliuoja medienos ruošos įmonių atliekamų darbų atitikimą biržių eksploatavimo technologinių kortelių reikalavimams;

4.koordinuoja ir kontroliuoja medienos ruošos darbų vykdymą, kontroliuoja medienos ruošos technologijų laikymąsi;

5.kontroliuoja ir analizuoja medienos panaudojimo technologinėms reikmėms tikslingumą, kiekį;

6.organizuoja specialistų aprūpinimą apvaliosios medienos standartais ir matavimo priemonėmis su metrologine patikra;

7.organizuoja degalų, tepalų ir kitų medžiagų, žaliavų bei energijos sunaudojimo, medienos ruošos išdirbio normų nustatymą, ir užtikrina normų laikymosi kontrolę;

8.nustatyta tvarka, tikrina ir derina medienos ruošos atliktų darbų ataskaitas, rengia regioninio padalinio vadovo potvarkių projektus medienos ruošos, degalų, tepalų ir kitų žaliavų naudojimo klausimais;

9.organizuoja medienos ruošos darbams atlikti paslaugų pirkimo konkursus;

10.kontroliuoja ir užtikrina medienos ruošos ir darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;

11.vadovauja medienos pardavimo užduočių įvykdymui, stabdo nepaklausios produkcijos gamybą, vykdo gaminamos produkcijos plano priežiūrą bei ūkio būdu vykdomų miško kelių ir sausinamojo tinklo, gamybinių objektų priežiūrą ir kontroliuoja remonto darbų atlikimą;

12.organizuoja miško žemėje esančių miško kelių, miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūros, remonto, rekonstravimo, statybos darbus, vykdo atliekamų darbų kiekių ir kokybės kontrolę, užtikrina skiriamų lėšų (iš Bendrųjų miško ūkio reikmių programos, Kelių priežiūros ir plėtros programos, NMA ir kitų) panaudojimą;

13.organizuoja naudingųjų iškasenų karjerų eksploatavimo darbus, vykdo apskaitą apie naudingųjų iškasenų panaudojimą ir teikia ataskaitas;

14.tvarko regioninio padalinio gamybinių objektų apskaitą ir dokumentaciją;

15.tvirtina arba derina savo veiklos srities dokumentus;

16.pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, vykdomos veiklos patikrinimuose;

17.pagal kompetenciją dalyvauja regioniniame padalinyje organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;

18.konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams su darbo funkcijomis ir jų vykdymu susijusiais klausimais;

19.pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja kitose komisijose, patikrinimuose pagal atskirus Įmonės direktoriaus įsakymus ar regioninio padalinio vadovo potvarkius;

20.pagal veiklos sritį dalyvauja nagrinėjant kitų juridinių asmenų ar piliečių prašymus, pareiškimus, skundus; dalyvauja ruošiant ar ruošia atsakymus, kitus dokumentus;

21.dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo miškų klausimais veiklose;

22.planuoja ir organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, užtikrina pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, paskirsto pavaldiems darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą ir įvykdymo terminus;

23.organizuoja, vykdo savo bei pavaldžių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir esant poreikiui inicijuoja prekių ir paslaugų pirkimą;

24.teikia atsakingiems asmenims su pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaita susijusią informaciją ir duomenis;

25.nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ar atsakomybės priemonių taikymo, siekiant užtikrinti tinkamą jų veiklos kokybę ir motyvaciją, teikia siūlymus Darbdaviui dėl darbo organizavimo gerinimo;

26.vykdo darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai struktūriniame padalinyje funkcijas ar įgaliojimus, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pareigas, rūpinasi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata;

27.pagal kompetenciją padeda užtikrinti korupcijos prevenciją Įmonėje, savo darbo srityje nustato, valdo ir nuolat vertina korupcijos pasireiškimo ir veiklos rizikas, jų pokyčius ir joms valdyti taikomų veiksmų bei priemonių veiksmingumą, organizuoja šių rizikų valdymą ir vykdo rizikos šeimininko pareigas, siūlo, identifikuoja, diegia, organizuoja ir kontroliuoja ir (ar) įgyvendina priemones nustatytos rizikos mažinimui (šalinimui) bei atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas šioje srityje;

28.užtikrina jog jo darbo srityje (padalinyje / skyriuje) yra taikomi Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir yra laikomasi šių reikalavimų;

29.pagal kompetenciją diegia ir įgyvendina vidaus kontrolės priemones savo darbo srityje bei prižiūri pavaldžių darbuotojų vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl vidaus kontrolės tobulinimo ir priemonių nustatymo, teikia informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius;

30.vadovaudamasis įstatymais, poįstatyminiais ar Įmonės vidaus teisės aktais arba gavęs aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų pavedimą, rengia ir teikia ataskaitas ir / ar kitą informaciją, apie savo, pavaldžių darbuotojų ar Įmonės veiklą;

31.vykdo kitus Darbdavio, tiesioginio vadovo, su tiesioginio vadovo žinia aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su vykdomomis funkcijomis.

REIKALAVIMAI:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį miškininkystės srityje arba jam lygiavertę aukštojo mokslo miškininkystės krypties kvalifikaciją;
 2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
 3. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;
 4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
 5. mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

MES SIŪLOME:

 • papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą;
 • skiepus nuo gripo ir erkinio encefalito;
 • įdomų, dinamišką, pilną iššūkių darbą;
 • galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
 • kolegų palaikymą bei pagalbą;
 • 5 papildomas atostogų dienas.

BAZINIS DARBO UŽMOKESTIS (bruto):NUO 2560 EUR IKI 3328 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

DARBO VIETA: Ignalinos regioninis padalinys

TELEFONAS PASITEIRAUTI: 8 695 10160

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.