Materialinio aprūpinimo skyrius Apskaitos technikas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 83359
Skelbimo data: 2022-10-17
Skelbimas galioja iki: 2022-10-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Materialinio aprūpinimo skyrius Apskaitos technikas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas skelbia atranką Materialinio aprūpinimo skyriaus apskaitos techniko pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,1 - 8,9). Tikslus darbo užmokestis priklauso nuo turimo darbo stažo ir patirties atitinkamoms pareigoms eiti.
Pareigybės aprašymas:


MATERIALINIO APRŪPINIMO SKYRIAUS

APSKAITOS TECHNIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Materialinio aprūpinimo skyriaus (toliau – Skyrius) apskaitos technikas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – B (pareigybės kodas – 331303). Pareigybės sudėtingumo lygis – vidutinis sudėtingumas.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius materialinių vertybių apskaitą ir inventorizavimą;

3.3. būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

3.4. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo darbą, atsakingai ir sąžiningai vykdyti pareigas, būti komunikabilus, mokėti dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai;

3.5. sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis;

3.7. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.8. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento (toliau – Departamentas) aptarnaujamų krašto apsaugos sistemos institucijų, patvirtintų Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) kanclerio potvarkiu, ir Departamento darbuotojams išduotų eksploatuoti materialinių vertybių, išskyrus spausdintuvus, kopijavimo ir faksimilinius aparatus, apskaitą;

4.2. nustatyta tvarka nurašo pripažintą netinkamu naudoti materialųjį turtą;

4.3. analizuoja ir skaičiuoja lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingoms prekėms ir paslaugoms įsigyti;

4.4. rengia Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų prekių ir paslaugų technines specifikacijas, tiria šių prekių ir paslaugų rinką;

4.5. priima prekes ir paslaugas, susijusias su funkcijų vykdymu, kontroliuoja jų kiekį ir kokybę;

4.6. KAM resursų valdymo informacinėje sistemoje valdo turto operacijas – įkelia turto 6-KAM formos turto vienetų likučius, pildo ir peržiūri paraiškas, atlieka turto (atsargų) pajamavimo, grąžinimo, išdavimo, perdavimo, nurašymo, eksploatacijos pradžios operacijas, rengia pajamų ir išlaidų registrus, likučių ataskaitas, įveda, peržiūri ir redaguoja pirkimo sutarčių informaciją;

4.7. organizuoja eksploatuojamų statinių inventoriaus priežiūrą;

4.8. organizuoja stalių gaminių, spynų, baldų ir inventoriaus remontą;

4.9. aprūpina reikalingomis materialinėmis vertybėmis naujai įrengtas darbo vietas;

4.10. pildo medžiagų išdavimo žiniaraščius;

4.11. dalyvauja viešųjų pirkimų, materialinių vertybių inventorizacijos, nurašymo ir kitų komisijų darbe;

4.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

___________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 273 5687
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Totorių g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.