Marijampolės skyriaus klientų aptarnavimo specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69860
Skelbimo data: 2021-04-07
Konkursą inicijuojanti įstaig: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Marijampolės skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 5.50
Darbo vieta (miestas): Marijampolė
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2021 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr. 3K-67

MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Marijampolės skyriaus (toliau – skyrius) klientų aptarnavimo specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

4.3. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima ir aptarnauja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimais;

5.2. teikia informaciją telefonu, el. paštu, raštu arba tiesiogiai į skyrių atvykusiems klientams;

5.3. priima asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;

5.4. kai yra būtinybė, priima ir aptarnauja asmenis nuotolinėse darbo vietose;

5.5. pagal nustatytą tvarką vyksta pas asmenis, kurie negali patys atvykti į skyrių pateikti prašymų ar atsiimti išrašytų dokumentų.

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5–6,1 – nuo 973,5–1079,7 Eur neatskaičiavus mokesčių ir atsižvelgiant į darbuotojo profesinę darbo patirtį. Darbo vieta–Marijampolėje.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 271 71 12
El. paštas: info@migracija.gov.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.