Marijampolės apylinkės prokuratūros Vyriausiasis specialistas (teisininkas) Jurbarke

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 80584
Skelbimo data: 2022-06-22
Skelbimas galioja iki: 2022-07-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno apygardos prokuratūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Pareigos: Marijampolės apylinkės prokuratūros Vyriausiasis specialistas (teisininkas) Jurbarke
Pareiginės algos koeficientas: 6.70
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,212.70
Darbo vieta (miestas): Jurbarkas
Informacija apie įstaigą: Vyriausiojo specialisto (teisininko) pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,70 iki 7,22 priklausomai nuo profesinio darbo patirties (darbo užmokestis nuo 1212,7 € iki 1306,82 € neatskaičius mokesčių). Terminuota darbo sutartis.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. rugpjūčio 17 d.
įsakymu Nr. I-281


APYGARDOS PROKURATŪROS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TEISININKO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apygardos prokuratūros vyriausiasis specialistas (teisininkas) (toliau – vyriausiasis specialistas (teisininkas)) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2, kodas – 341106.
3. Pareigybės grupė – specialistas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto (teisininko) pareigybė reikalinga teikti praktinę pagalbą teisiniais ir veiklos organizavimo klausimais, padėti rinkti ir tvarkyti tyrimui ar patikrinimui reikalingus duomenis, rengti proceso sprendimų ar kitų procesinių dokumentų projektus, ir atlikti kitus pavedimus, susijusius su prokuratūros funkcijų įgyvendinimu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto (teisininko) vykdo bendrosios veiklos srities – teisės funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais darbui reikalingais norminiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, archyvų tvarkymą, elektroninių dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, informacijos iš valstybės ir savivaldybių institucijų administravimą, vidaus teisės aktų rengimą ir įforminimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ arba „LibreOffice“ programomis, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti duomenis apie prokuratūros veiklą bei kitą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
6.6. gebėti rengti teisės aktų, prokuratūros veiklos dokumentų, procesinių dokumentų projektus;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teikia pagalbą apygardos prokuratūros prokurorams rengiant procesinius dokumentus, rengia procesinių dokumentų projektus;
7.2. tvarko ir rengia teisinės pagalbos dokumentų ikiteisminio tyrimo bylose projektus;
7.3. rengia apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) įsakymų ir kitų dokumentų apygardos prokuratūros valdymo, procesinės veiklos, tarnybos ir darbo organizavimo klausimais projektus;
7.4. atsižvelgiant į prokurorų darbo krūvius ir nustatytas specializacijas, tiesioginio vadovo pavedimu skirsto Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje gautus iš ikiteisminio tyrimo įstaigų: pranešimus apie pradėtus ikiteisminius tyrimus, medžiagas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminius tyrimus, ikiteisminio tyrimo medžiagas, nutraukimui suėjus baudžiamosios atsakomybės terminui;
7.5. tvarko prokurorų atliekamų tyrimų daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės įvykio tyrimui ir nagrinėjimui, pildo jų registrą, užtikrina jų saugumą (saugojimą);
7.6. supažindina proceso dalyvius su ikiteisminio tyrimo medžiaga;
7.7. atlieka organizacinius veiksmus, parengia medžiagą ir sprendimų projektus prokurorui renkant duomenis, nagrinėjant skundus, prašymus, pareiškimus, pranešimus;
7.8. pristato (pasiima) su ikiteisminio tyrimo medžiaga susijusius dokumentus ir daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, į (iš) teismų, ikiteisminio tyrimo įstaigų, specialistų, ekspertizės ir kitų institucijų;
7.9. organizuoja ikiteisminio tyrimo medžiagos pristatymą nagrinėjant skundus apylinkės ir apygardos teismuose;
7.10. tvarko apygardos prokuratūroje ir jos padaliniuose atlikto darbo apskaitą, padeda prokurorams įvesti duomenis į Informacinę prokuratūros sistemą per nustatytus terminus;
7.11. pagal poreikį teikia prokurorams kitą teisinio pobūdžio praktinę pagalbą;
7.12. organizuoja asmenų aptarnavimą apygardos prokuratūroje, priima žodinius asmenų skundus, nurodo, į kurį prokurorą ar valstybės tarnautoją, įgaliotą priimti ir nagrinėti skundą, asmuo turėtų kreiptis;
7.13. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius (funkcija priskiriama generalinio prokuroro įsakymu);
7.14. kopijuoja, skenuoja dokumentus;
7.15. tiesioginio vadovo pavedimu, atlieka dokumentų valdymo funkcijas;
7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus su apygardos prokuratūros veikla susijusius tiesioginio vadovo pavedimus.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui) arba apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui), arba apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui), arba apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiajam prokurorui (jo pavaduotojui), priklausomai nuo to, kuriame padalinyje dirba.

____________________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 37) 409 600
El. paštas: kaunas@prokuraturos.lt
Adresas: Laisvės al. 32, LT-44240, Kaunas
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.