Maisto pramonės ir kokybės skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9090
Skelbimo data: 2020-03-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Maisto pramonės ir kokybės skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2020 m. vasario 17 d.
įsakymo Nr. 40P-11
redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuojant ir įgyvendinant žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politiką šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų kokybės srityse, formuojant ir įgyvendinant kokybės politiką dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu saugomų kilmės vietos nuorodų (toliau – SKVN), saugomų geografinių nuorodų (toliau – SGN) ir garantuotų tradicinių gaminių (toliau – GTG).

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiose veiklos srityse – šviežių vaisių ir daržovių kokybės ir tiekimo rinkai reglamentavimo, atitikties nustatytiems reikalavimams kontrolės koordinavimo, pieno produktų kokybės gerinimo, kokybės kontrolės ir standartizacijos, kokybės politikos dėl ES lygiu SKVN, SGN ir GTG bei atstovavimo ministerijai sprendžiant klausimus minėtais aspektais.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį maisto technologijos studijų krypties, verslo studijų krypties arba vadybos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio ir maisto produktų kokybės srityje;

4.3. išmanyti ir sugebėti praktiškai taikyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų gamybos, saugos, kokybės bei tiekimo rinkai reikalavimus, kokybiškų produktų pavadinimų su SKVN, SGN ir GTG registravimą, taip pat kitus Komisijos išleistus dokumentus, formuoti bei derinti su suinteresuotomis pusėmis ministerijos poziciją minėtais klausimais;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.8. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti kuruojamos srities informaciją, panaudoti turimas žinias rengiant dokumentų projektus, išvadas bei priimant sprendimus;

4.9. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją sprendžia ar dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų kokybės gerinimo, kokybės kontrolės, standartizacijos aspektais;

5.2. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir rengia ar dalyvauja rengiant ir derinant programas, teisės aktus, priemones ir kitus dokumentus šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų kokybės gerinimo ir kokybės kontrolės, kokybės politikos dėl ES lygiu SKVN, SGN ir GTG srityse, koordinuoja ir analizuoja jų įgyvendinimą;

5.3. registruoja, kaupia, sistemina ir apdoroja kontrolės institucijų duomenis apie tai, kaip rinkai tiekiami švieži vaisiai ir daržovės atitinka prekybos standartus, formuoja ataskaitas, atsakymus į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimus pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms kitus reikiamus dokumentus, bei teisės aktų nustatyta tvarka teikia ES ir kitų šalių kompetentingoms institucijoms, siūlo priemones situacijai pagerinti;

5.4. organizuoja paraiškų dėl SKVN, SGN ir GTG pavadinimų registracijos priėmimą, atlieka jų įvertinimą nacionaliniu lygiu bei pateikimą Europos Komisijai, koordinuoja šių produktų kontrolę ir stebėseną;
5.5. pagal kompetenciją analizuoja ES bei tarptautinių organizacijų: Pasaulio žemės ūkio ir sveikatos organizacijos (FAO/WHO), CODEX ALIMENTARIUS, Komisijos išleistus dokumentus bei rengiamų dokumentų projektus, įvertina jų diegimo Lietuvoje galimybes ir pasekmes, teikia pastabas bei pasiūlymus, dalyvauja aptarimuose;

5.6. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant, derinant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, pavedimų bei kitų teisės aktų projektus, programas ir taisykles;

5.7. atstovauja ministerijai Europos Komisijos šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartų ekspertų darbo grupėje, Europos Tarybos Vaisių ir daržovių darbo grupės šviežių vaisių ir daržovių bei bulvių pogrupyje, Europos Komisijos Žemės ūkio produktų kokybės politikos komitete bei Žemės ūkio ir kaimo tvaraus vystymosi ir kokybės ekspertų darbo grupėje, ES Tarybos Maisto produktų kokybės darbo grupės Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų bei Ypatingų savybių sertifikatų pogrupiuose, pagal kompetenciją Maisto kodekso (CODEX ALIMENTARIUS) komisijos darbo grupių ir pogrupių veikloje;

5.8. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant reikiamą medžiagą (pozicijas, ataskaitas, atsakymus į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimus pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms ir kt.);

5.9. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai sprendžiant Lietuvos stojimo į Tarptautinę ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją klausimus šviežių vaisių ir daržovių kokybės srityje;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
5.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ES ir kitų šalių institucijomis bei organizacijomis;

5.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, organizuoja informacijos sklaidą gamintojams bei visuomenei;

5.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas ir pavardė)
______________________________
(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-03-24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.