Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44161
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.A1-65


LYGIŲ GALIMYBIŲ, MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką bei koordinuoti tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą moterų ir vyrų lygybės srityje.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – dalyvauja moterų ir vyrų lygybės politikos formavime, įgyvendinime, organizavime ir koordinavime

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų arba verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dalyvaujant vyrų ir moterų lygių galimybių politikos formavimo ir / ar įgyvendinimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją;
4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, Europos Sąjungos bei tarptautines institucijas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.7. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo C1 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia, dalyvauja rengiant ir/ar derinant teisės aktų projektus, strateginio planavimo ir kitus dokumentus moterų ir vyrų lygybės politikos srityje;
5.2. teikia išvadas dėl kitų subjektų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimu;
5.3. atstovauja ministerijai teisės aktų, programų, koncepcijų, jų įgyvendinimo priemonių rengimo darbo grupėse ir dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų atstovais ir darbuotojais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimu;
5.4. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų padalinių ar Lietuvos ir užsienio institucijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje bei vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus;
5.5. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES institucijose svarstomų dokumentų moterų ir vyrų lygybės srityje, derina jas su atitinkamais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis suinteresuotomis institucijomis;
5.6. siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygybės politikos sėkmingą uždavinių įgyvendinimą bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis geros patirties keitimosi srityje, bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia ir dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas bei apžvalgas;
5.7. siekiant užtikrinti skyriui nustatytų funkcijų vykdymą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl moterų ir vyrų lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo.
5.8. renka ir rengia informaciją bei kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina analitinę, mokslinę, statistinę bei kitą medžiagą moterų ir vyrų lygybės politikos planavimo bei įgyvendinimo klausimais ir teikia ją skyriaus vedėjui, ES, Lietuvos ir užsienio valstybių institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
50.9. teikia siūlymus skyriaus vedėjui moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimo efektyvinimo;
5.10. bendradarbiauja, keičiasi informacija bei patirtimi su padalinių ir pavaldžių institucijų valstybės tarnautojais bei su kitų valstybės, savivaldybių, institucijų, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių valstybės institucijų valstybės tarnautojais, ekspertais, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir socialiniais partneriais veikiančiais moterų ir vyrų lygybės politikos srityse;
5.11. pagal kompetenciją rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________

Susipažinau
_______________
(Parašas)
________________
(Vardas ir pavardė)
_______________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.