Ketvirtadienis, gegužės 23 d.

Lietuvos medicinos bibliotekos konsultantas teisės klausimais

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95538
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos medicinos biblioteka
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos medicinos biblioteka
Pareigos: Lietuvos medicinos bibliotekos konsultantas teisės klausimais
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficientas - nuo 0,90.
Bus sudaroma neterminuota darbo sutartis, nustatomas 1 mėnesio trukmės bandomasis
laikotarpis.
Darbo laiko norma - 20 valandų per savaitę.
Darbo vieta: Lietuvos medicinos biblioteka, Kaštonų g. 7, Vilnius

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentui:
- asmens dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą (CV);
- pretendento anketą.

Kontaktai išsamesnei informacijai:
Laima Valbasienė
Direktoriaus pavaduotoja
Tel. Nr. 852615355
El. p.: laima.valbasiene@lmb.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos medicinos bibliotekos direktoriaus
2024 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-13


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lietuvos medicinos bibliotekos (toliau – LMB, biblioteka) Konsultanto teisės klausimais pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Specialistas, einantis konsultanto teisės klausimais pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
3.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį teisės srityje (patirtis viešojo valdymo, administracinės, darbo ir/ar viešųjų pirkimų teisės srityse – privalumas);
3.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su bibliotekų veikla;
3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais bibliotekos darbą ir darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais;
3.5. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygiu;
3.6. išmanyti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo įstaigoje reikalavimus;
3.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.8. mokėti rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
3.9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
3.10. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
3.12. mokėti dirbti „Microsoft Office“ arba analogišku programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. analizuoja LMB veiklos teisinį pagrįstumą, nustato klaidas, numato, kaip teisiškai teisingai išspręsti ūkines-finansines-administracines ir kitas problemas, pateikia savo išvadas;
4.2. rengia LMB veiklai reikalingas sutartis, dalyvauja derybose, atstovaujant įstaigos interesus, vizuoja įstaigos rengiamus dokumentus pagal kompetenciją;
4.3. dalyvauja įgyvendinant įstaigos vidaus kontrolės politikos ir korupcijos prevencijos priemones;
4.4. rengia ir analizuoja bibliotekos lokalinių teisės aktų (instrukcijų, nuostatų, metodikų ir kt.) projektus, juos teisiškai įvertina ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;
4.5. kontroliuoja darbo santykius reglamentuojančių dokumentų (įsakymai ar potvarkiai dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimų, nuobaudų skyrimo ir kt.) atitiktį teisinių norminių aktų reikalavimams;
4.6. kontroliuoja viešųjų pirkimų dokumentacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams ir tinkamą įforminimą;
4.7. rengia dokumentus skolų, delspinigių išieškojimui, juos pristato teismui;
4.8. pagal įgaliojimą atstovauja LMB visų instancijų teismuose, valstybės ir valdžios institucijose, santykiuose su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
4.9. sudaro teisinės pagalbos sutartį su advokatais specifiniais teisės klausimais, LMB atstovavimui valstybinėse institucijose, nevyriausybinėse organizacijose ir teismuose.
4.9.1. sudarytas teisinės pagalbos sutartis konsultantas teisės klausimais pateikia LMB direktoriui.
4.9.2. pateiktas sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas konsultantas teisės klausimais pateikia LMB direktoriui, kuris turi teisę spręsti klausimą dėl jų perdavimo apmokėjimui, atsižvelgdamas į atliktų darbų pobūdį ir trukmę.
4.10. nagrinėja LMB darbuotojų ir institucijų ar kitų fizinių bei juridinių asmenų skundus, pretenzijas (taip pat ir viešųjų pirkimų srityje), pageidavimus ir pasiūlymus, juos analizuoja teisiniu aspektu, rengia motyvuotų atsakymų projektus;
4.11. informuoja LMB darbuotojus apie naujai priimamus įstatymus, jų pakeitimus ir papildymus, susijusius su vykdomos veiklos specifika;
4.12. konsultuoja LMB darbuotojus teisiniais klausimais;
4.13. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir avarijas, pateikia savo pastabas;
4.14. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų ar darbo grupių darbe;
4.15. sprendžia kitus LMB teisinius klausimus ir pateikia savo išvadas;
4.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pabūdžio tiesioginio vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti LMB strateginiai tikslai;
4.17. LMB vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka ar vadovo nurodymu teikia ataskaitas apie jam priskirtų funkcijų, pavestų užduočių vykdymą;
4.18. nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją;
4.19. saugo suteiktus LMB informacinius išteklius ir turtą;
4.20. rūpinasi LMB ir savo, kaip įstaigos atstovo, įvaizdžiu.
5. Konsultantas teisės klausimais yra tiesiogiai pavaldus LMB direktoriui.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Konsultantas teisės klausimais atsako už LMB nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ar direktoriaus įsakymu skirtų kuruojamų sričių bei pareigų kokybišką vykdymą;
7. Už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria LMB direktorius.
______________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas: direktore@lmb.lt
Adresas: Kaštonų g. 7, LT-01107 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.