Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Lankytojų aptarnavimo skyrius Visuomenės informavimo specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69517
Skelbimo data: 2021-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaig: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Lankytojų aptarnavimo skyrius Visuomenės informavimo specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Darbo vieta (miestas): Varėna
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus

2018-05-31 d. įsakymu Nr. V1- 33 (1.4.)

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VISUOMENĖS INFORMAVIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Lankytojų aptarnavimo skyriaus visuomenės informavimo specialistas (toliau- pareigybė) yra specialistas.

2. Pareigybė priskiriama A2 lygiui.

3. Pareigybė pavaldi Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo darbą, priskirtą tarnybinėms pareigoms (toliau- jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai) bei gebėti juos taikyti;

4.3.mokėti savarankiškai dirbti ir vadovautis profesinės etikos reikalavimais;

4.4.mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusiojo vartotojo lygmeniu B 2;

4.5.mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Google analitycs, Canva ar kitomis maketavimo programomis, kitomis kompiuterinėmis programomis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, priskiriamos šios funkcijos:

5.1 bendradarbiaujant su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais rengti ir įgyvendinti ekologinio švietimo programas, edukacijas;

5.2. tvarkyti Direkcijos interneto tinklalapį, kitas Direkcijos paskyras socialiniuose tinkluose, talpinti juose aktualią informaciją, ją nuolat atnaujinti, analizuoti lankytojų poreikius ir tinklapio bei paskyrų aktualumą pasitelkiant Google Analytics, socialinių tinklų įžvalgas, užtikrinti, kad tinklalapis atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo reikalavimus;

5.3. suderinus poziciją su skyriaus vedėju, pagal kompetenciją bendrauti su žiniasklaida, jai teikti informaciją;

5.4. rengti, leisti bei platinti informacinius ir kitokius leidinius, ruošti tekstus pažintiniams- informaciniams leidiniams, derinti jų maketus, bendradarbiauti su leidybinėmis organizacijomis;

5.5. dalyvauti rengiant pažintinius takus, turistines trasas, maršrutus, ekspozicijas ir kt.;

5.6. vykdyti lankytojų aptarnavimą, vadovaujantis lankytojų aptarnavimo standartu, teikti jiems mokamas ir nemokamas paslaugas, vesti ekskursijas, žygius po Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritoriją, ekologinio švietimo pamokas, edukacijas ir kt,

5.7. dirbti su kasos aparatu, priimti pinigus, pildyti kasos operacijų žurnalą ir pasirašyti už operacijų tikrumą, gautas pajamas už suteiktas paslaugas pateikti jas nustatyta tvarka, išrašyti sąskaitas-faktūras;

5.8. organizuoti valstybinio parko lankytojo bilietų platinimą ir juos platinti;

5.9. teikti lankytojams informaciją apie Dzūkijos nacionalinį parką ir Čepkelių valstybino gamtinio rezervato vertybes, turistinius maršrutus, lankomas vietas ir objektus, poilsio ir maitinimo sąlygas, kitas turistines paslaugas;

5.10. pagal skyriaus kompetenciją, organizuoti ir vykdyti įvairius renginius, organizuoti ar padėti organizuoti ekologinio švietimo stovyklas;

5.11. dalyvauti seminaruose, mugėse, parodose, išvažiuojamuosiuose renginiuose pristatant ir skleidžiant Direkcijos idėjas ir veiklą;

5.12. vykdyti lankytojų apklausas, stebėjimus (monitoringus) rengti ir teikti ataskaitas, statistinę informaciją apie lankytojus;

5.13. bendradarbiaujant su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais organizuoti savanorių darbą t.y. įtraukti į saugomų teritorijų tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius asmenis, neabejingus saugomų teritorijų tikslams ir vertybių apsaugai;

5.14. vykdyti Direkcijos lankytojų centrų patalpų ir aplinkos informacinį aprūpinimą bei apipavidalinimą;

5.15. rengti su skyriaus veikla susijusius raštus, kitus dokumentus, individualius veiklos planus, ataskaitas;

5.16. vykdant pavestus uždavinius ir pareigas, bendradarbiauti su kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;

5.17. atstovauti Direkcijos interesus kitose organizacijose savo kompetencijos ribose;

5.18. dalyvauti įgyvendinant projektus, gavusius įvairių fondų paramą;

5.19. vykdyti kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Lankytojų aptarnavimo skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu savo kompetencijos ribose.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

6.Darbuotojas, einantis šias pareigas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

6.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.2. perduotų naudotis darbe priemonių, kito turto ir materialinių vertybių išsaugojimą ir tinkamą naudojimą.

_________________________________

Susipažinau :

............................................................

(parašas)

............................................................

(vardas, pavardė)

............................................................

(data)Informacija apie įstaigą: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija www.cepkeliai-dzukija.lt. Su konkursą laimėjusiu asmeniu bus sudaryta terminuota darbo sutartis iki 2021-10-31. Darbo vieta - Marcinkonys, Varėnos r. sav. Darbo laikas nuo antradienio iki šeštadienio, poilsio dienos - sekmadieniai ir pirmadieniai. Kandidatai su kitais dokumentais turėtų pateikti nurodytos užsienio kalbos žinių lygį patvirtinantį dokumentą (pažymą apie kalbos žinių lygį). Kontaktinis asmuo:

Vaidas Miliauskas, tel. 8-310-44641, el. p. v.miliauskas@dzukijosparkas.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8310-44641
El. paštas: direkcija@dzukijosparkas.lt
Adresas: Vilniaus g.3, Merkinės mstl. 65334 Varėnos r. sav.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.